TRANSPARÈNCIA

PIMESA és una entitat de dret privat de l’Ajuntament d’Elx que forma part del sector públic institucional (article 2.2.b) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector públic.

PIMESA està sotmesa en la seua actuació als principis de legalitat, eficiència, estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, així com al principi de transparència en la seua gestió.

PIMESA assumeix com a principis essencials de la seua gestió: la transparència, la garantia d’accés a la informació pública i el compromís amb les obligacions de bon govern.

PIMESA publica en la seua pàgina web, periòdicament, d’una manera comprensible, estructurada, fàcil i comprensible per a les persones interessades, la informació el coneixement de la qual és rellevant per a garantir la transparència de la seua activitat relacionada amb el funcionament i control de l’actuació pública.

La informació s’actualitza permanentment, atenent a les seues característiques, les possibilitats tècniques i els mitjans disponibles. L’òrgan que genera la informació és la Gerència de PIMESA.

TERMINIS DE PUBLICACIÓ

La informació pública es mantindrà publicada durant els següents terminis:

La informació que descriga situacions de fet, al menys, mentre aquestes subsistisquen, llevat que s’establisca legalment un termini major.

La informació sobre normes, al menys, mentre aquestes mantinguen la seua vigència.

La informació sobre contractes, convenis i subvencions mentre persistisquen les obligacions derivades dels mateixos i, al menys, dos anys després de que aquestes cessen.

La informació econòmica al menys durant cinc anys a comptar des del moment en què va ser generada.

La informació en matèria mediambiental y urbanística, mentre mantinga la seua vigència i, al menys, cinc anys després de que cesse la mateixa.