SERVICI ORA

El Servici d’Ordenació i Regulació d’aparcaments a la via pública (ORA) té com a objecte la gestió, regulació i control de l’estacionament amb limitació horària de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques de la ciutat d’Elx.

A través d’aquest servei s’aconsegueix la satisfacció de l’interés públic, racionalitzant i compatibilitzant l’ús de l’espai públic i l’estacionament de vehicles mitjançant una distribució racional i equitativa dels estacionaments entre tots els usuaris. Es promou una adequada rotació de places d’aparcament en la via pública, s’impulsa la mobilitat sostenible i es fomenta el transport públic.

Normes de Funcionament

Targeta de Resident