CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD

PIMESA desenvolupa determinades campanyes de publicitat per a promocionar les diferents activitats que gestiona, els immobles que comercialitza en règim de venda i/o lloguer i els serveis públics que presta.

PIMESA ha d’informar la ciutadania dels seus drets i les seues obligacions en relació amb els serveis públics que gestiona i les activitats que desenvolupa.

Les campanyes de publicitat de PIMESA s’ajusten als principis informadors establits en la Llei 12/2018, de 24 de maig, de publicitat institucional per a l’interés ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques.

Principis informadors

Donar a conéixer els drets i serveis a la ciutadania.

Ajustar-se als principis d’interés ciutadà, lleialtat institucional, veracitat, transparència, eficàcia, responsabilitat i eficiència.

Desmarcar-se de la propaganda política, tant en el fons com en l’estètica utilitzada.

Clarament identificable.

No conduir a conclusions errònies, ni per ambigüitat, inexactitud, omissió o altres circumstàncies.

No incitar, directament o indirectament, a la violència ni a comportaments antisocials.

No promoure pràctiques perilloses.

Respectar els drets a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

No denigrar, implícita o explícitament, a cap persona o col·lectiu social, religió, pensament o ideologia democràtica.

Contribuir al foment de la igualtat entre dones i homes.

Respectar la diversitat social, cultural, ètnica, de pensament, d’identitat o orientació sexual present en la societat.

Contribuir a la protecció de la infància i l’adolescència.

Fomentar el respecte al medi ambient i la sostenibilitat.

Difondre informació rellevant, comprovable i objectiva que no puga donar lloc a error.

Tindre caràcter inclusiu, no discriminatori i accessible, respectant el dret de totes les persones a ser destinatàries de la informació subministrada.

Els criteris utilitzats per PIMESA per a realitzar la distribució de les campanyes de publicitat tenen en compte:

Els principis d’eficàcia, eficiència, equitat, objectivitat i sostenibilitat ambiental.

La necessitat de promocionar els productes que comercialitza l’Empresa i els serveis que presta per a donar-los a conéixer.

Les característiques dels diferents públics objectius als quals es dirigeixen les activitats, productes i serveis de l’Empresa.

L’audiència dels mitjans utilitzats.

La implantació territorial, social i sectorial.

Les condicions oferides pels mitjans per a la publicació.

La contractació de la publicitat té en compte el que es disposa en la legislació de contractes del sector públic.

PIMESA publica anualment informació relativa a totes les campanyes de publicitat i de promoció institucional i el seu cost, els mitjans de comunicació emprats, l’import destinat a cada mitjà, el cost dels diferents conceptes i la modalitat i el període d’execució.

(Informació actualitzada el dia 28 de febrer de 2024)