CAMPANYES DE PUBLICITAT

L’estratègia de comercialització dels productes immobiliaris que promou *PIMESA, així com els serveis públics que gestiona, implica la realització de determinades campanyes de publicitat específiques que són un suport promocional.

D’acord amb l’article 4 de la Llei 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat institucional per a l’interés ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques, aquest tipus de publicitat ha de tindre com a finalitat donar a conéixer els drets i serveis a la ciutadania, a més de responsabilitats cíviques i obligacions legals de la ciutadania o alertes per emergències, complint amb el deure d’informació pública.

Les campanyes institucionals s’ajustaran sempre als principis d’interés ciutadà, lleialtat institucional, veracitat, transparència, eficàcia, responsabilitat i eficiència.

Principis informadors:

Clarament desmarcada de la propaganda política.
Identificable manifestament.
No conduir a conclusions errònies.
No incitar, directa o indirectament, a la violència ni a comportaments antisocials.
No promoure pràctiques perilloses.
Respecte als drets a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.
No denigrar, implícita o explícitament, a cap persona o col·lectiu social, religió, pensament o ideologia democràtica.
Contribució al foment de la igualtat entre dones i homes.
Respecte a la diversitat social, cultural, ètnica, de pensament, d’identitat o orientació sexual present en la societat.
Contribució a la protecció de la infància i l’adolescència.
Foment del respecte al medi ambient i la sostenibilitat.
Informació rellevant i objectiva.
Caràcter inclusiu i no discriminatori.
PIMESA publica el cost de les campanyes de publicitat i de promoció, desglossant els mitjans de comunicació emprats, l’import destinat a cada mitjà i el cost dels diferents conceptes, una vegada a l’any, per a donar compliment al que es disposa en la legislació d’aplicació en matèria de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.