REHABILITACIÓ BARRI PORFIRIO PASCUAL

L’actuació sobre el mig urbà que es proposa afecta a una zona integrada per 18 edificis i 302 habitatges, en les quals habiten 774 persones, caracteritzada per una elevada vulnerabilitat dels seus residents en els àmbits residencial, econòmic i social i per una greu situació d’infrahabitatge.

MOTIUS PER A la REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA

Situació de degradació dels requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat dels edificis del Barri.

Les infraestructures i els serveis urbans presenten problemes de capacitat i qualitat.

La deterioració edificatòria en el Barri ha augmentat en l’última dècada pel pas del temps sense haver realitzat accions adequades de conservació per part privada.

Una elevada vulnerabilitat socioeconòmica en una gran part de la població resident.

COL·LABORACIÓ PÚBLICO PRIVADA

La Generalitat valenciana ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri del Pla de recuperació, transformació i resiliència 2021-2026 i es procedeix a la seua convocatòria per a l’any 2022.

L’Ajuntament d’Elx té previst presentar a la citada Convocatòria Pública la rehabilitació del Barri Porfirio Pasqual d’Elx.

El projecte suposa realitzar actuacions de rehabilitació edificatòria en col·laboració amb les persones titulars dels immobles, en existir una situació de degradació dels requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat dels edificis de l’Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP) denominat “Barri Porfirio Pascual.

PIMESA ENS GESTOR

La Junta de Govern Local, en la seua sessió del dia 11 de juny de 2021, va acordar encarregar a PIMESA que per gestió directa i en l’àmbit dels seus fins socials, prepare la documentació necessària, per a la tramitació i gestió dels projectes que aproven els òrgans municipals competents, emmarcada dins dels “Programes de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials” del component 2 del “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Economia Espanyola”.

GESTIÓ DIRECTA DE LES ACTUACIONS

L’Ajuntament d’Elx està utilitzant, per al desenvolupament del projecte de rehabilitació edificatòria del Barri Porfirio Pascual, la modalitat de gestió directa a través PIMESA.

REPARACIÓ ESTRUCTURAL I INSTAL·LACIONS

 • Reparació de pilars i cairats de forjat en mal estat.
 • Solució i reparació humitats.
 • Reparació de balcons i elements exteriors de l’edifici.
 • Renovació d’instal·lacions comunes de l’edifici fins a l’entrada dels habitatges: Sanejament, aigua potable, electricitat, telecomunicacions. Incloent reestructuració entrada i escala de l’edifici.
 • Retirada d’elements amb amiant.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 • Col·locació d’un Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior (SATE).
 • Canvi de fusteries exteriors per tancaments de PVC amb doble vidre.
 • Col·locació de capa d’aïllament tèrmic en coberta. Cobertura de panell sàndwitx en forma de teula.
 • Instal·lació de panells solars sobre la coberta que contribuïsquen a la producció d’Aigua Calenta Sanitària (ACS).

ACCESSIBILITAT

Instal·lació d’ascensors en l’exterior dels edificis.

REURBANITZACIÓ I MILLORA DE L’ENTORN FÍSIC

Actuacions de millora d’infraestructures urbanes:

 • Sanejament.
 • Aigua potable.
 • Enllumenat Públic.
 • Voreres i viari.
 • Zones verdes.
 • Subministrament d’electricitat.
 • Subministrament de gas.
 • Telecomunicacions.

Un barri de qualitat, per a viure i gaudir

GALERIA FOTOGRÀFICA

ENTITAT GESTORA

PIMESA

Diagonal del Palau, 7 – 1a Planta
Telèfon 966 610 057
vivienda@pimesa.es

HORARI D’ATENCIÓ

Dilluns a Divendres

08.30 – 14.00 hores