ENTORN RESIDENCIAL DE REHABILITACIÓ PROGRAMADA BARRI PORFIRIO PASCUAL

L’actuació sobre el mig urbà afecta a una zona integrada per 18 edificis i 302 habitatges, en les quals habiten 774 persones, caracteritzada per una elevada vulnerabilitat dels seus residents en els àmbits residencial, econòmic i social i per una greu situació d’infrahabitatge.

L’Excel·lentíssim Ajuntament d’Elx, responsable integral de les actuacions, està utilitzant per al desenvolupament del projecte “Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP) Barri Porfirio Pascual” la modalitat de gestió directa a través PIMESA.

La programació temporal es desenvoluparà en el període 2022-2026, estant prevista la finalització de les obres de rehabilitació edificatòria i de reurbanització com a màxim el dia 30 de juny de 2026.

MOTIUS PER A la REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA

Situació de degradació dels requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat dels edificis del Barri.

Les infraestructures i els serveis urbans presenten problemes de capacitat i qualitat.

La deterioració edificatòria en el Barri ha augmentat en l’última dècada pel pas del temps sense haver realitzat accions adequades de conservació per part privada.

Una elevada vulnerabilitat socioeconòmica en una gran part de la població resident.

PROJECTE DE REHABILITACIÓ

El projecte sobre l’ERRP Barri Porfirio Pasqual d’Elx es justifica amb l’objectiu d’aconseguir els reptes marcats en matèria d’energia i clima, introduint actuacions en relació amb l’execució d’obres de millora d’eficiència energètica en els 18 edificis del Barri, implicant un estalvi superior al 60% en el consum d’energia primària.

La Rehabilitació plantejada contribuirà decisivament a formar un Barri més atractiu per a viure i a la inclusió social de les persones i unitats de convivència residents, a través del gaudi d’un habitatge digne i adequat en un context urbà i de veïnatge integrador.

COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

El projecte suposa realitzar actuacions de rehabilitació edificatòria en col·laboració amb les persones titulars dels immobles. Addicionalment, es realitzaran intervencions de reurbanització o millora de les infraestructures, equipaments, dotacions i serveis, públics i privats, del Barri:

La intervenció té un cost total subvencionable de 13.003.511,61 euros.

En el marc del Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2026, l’Exmo. Ajuntament d’Elx ha obtingut unes ajudes de 9.963.980,44 euros per a dur a terme la renovació del Barri, preveient-se una aportació de l’Exmo Ajuntament d’Elx d’1.965.654,09 euros i la resta per les persones residents.

REPARACIÓ ESTRUCTURAL I INSTAL·LACIONS

 • Reparació de pilars i cairats de forjat en mal estat.
 • Solució i reparació humitats.
 • Reparació de balcons i elements exteriors de l’edifici.
 • Renovació d’instal·lacions comunes de l’edifici fins a l’entrada dels habitatges: Sanejament, aigua potable, electricitat, telecomunicacions. Incloent reestructuració entrada i escala de l’edifici.
 • Retirada d’elements amb amiant.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 • Col·locació d’un Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior (SATE).
 • Canvi de fusteries exteriors per tancaments de PVC amb doble vidre.
 • Col·locació de capa d’aïllament tèrmic en coberta. Cobertura de panell sàndwitx en forma de teula.
 • Instal·lació de panells solars sobre la coberta que contribuïsquen a la producció d’Aigua Calenta Sanitària (ACS).

ACCESSIBILITAT

Instal·lació d’ascensors en l’exterior dels edificis.

REURBANITZACIÓ I MILLORA DE L’ENTORN FÍSIC

Actuacions de millora d’infraestructures urbanes:

 • Sanejament.
 • Aigua potable.
 • Enllumenat Públic.
 • Voreres i viari.
 • Zones verdes.
 • Subministrament d’electricitat.
 • Subministrament de gas.
 • Telecomunicacions.

Un barri de qualitat, per a viure i gaudir

GALERIA FOTOGRÀFICA

ENTITAT GESTORA

PIMESA

Diagonal del Palau, 7 – 1a Planta
Telèfon 966 610 057
vivienda@pimesa.es

HORARI D’ATENCIÓ

Dilluns a Divendres

08.30 – 14.00 hores