NORMATIVA VIGENT D'APLICACIÓ

PIMESA publica una relació de tota la normativa vigent que resulta d’aplicació a les activitats i serveis que desenvolupa en el context de les seues finalitats socials.

(Informació actualitzada el dia 28 d’abril de 2021)

Organització i funcionament

 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Disposició addicional octava de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme y Paisatge de la Comunitat Valenciana que regula les entitats urbanístiques de capital públic
 • Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, per el que s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital
 • Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per el que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
 • Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, per el que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
 • Reial Decret 1169/1978, de 2 de maig, sobre creació de Societats Urbanístiques per l’Estat, els Organismes autònoms i les Corporacions Locals, d’acord amb l’article 115 de la Llei del Sòl
 • Reial decret 2288/1977, de 5 d’agost, pel qual es reglamenta l’assessorament dels lletrats a les societats mercantils a què es refereix la Llei 39/1975, de 31 d’octubre
 • Llei 39/1975, de 31 d’octubre, sobre designació de lletrats assessores de l’òrgan administrador de determinades societats mercantils
 • Decret de 17 de juny de 1955, per el que s’aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals

Protecció de dades

 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Contractació

 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
 • Instruccions Internes de Contractació de PIMESA, per a procediments iniciats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017
 • Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Transparència

 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana
 • Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública y Bon Govern

Urbanisme i Habitatge

 • Normativa estatal, autonòmica y local d’Urbanisme
 • Normativa estatal, autonòmica y local d’Habitatge

Activitat Immobiliària

 • Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
 • Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Servei de Bicielx

Servei ElcheTaxi

 • Reglament del servei municipal de transport de taxi compartit “ElcheTaxi” a Elx

Servei ORA

 • Reglament del servei públic de regulació d’estacionaments de vehicles en la via pública amb limitació horària
 • Ordenança Municipal de Circulació
 • Ordenança fiscal del Servei vigent

Consum y Prestació de Serveis

 • Normativa estatal, autonòmica y local de Consum y Prestació de Serveis