NORMATIVA VIGENT D'APLICACIÓ

PIMESA publica una relació de tota la normativa vigent que resulta d’aplicació a les activitats i serveis que desenvolupa en el context de les seues finalitats socials.

(Informació actualitzada el dia 15 de maig de 2023)

Organització i funcionament

 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Disposició addicional octava de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme y Paisatge de la Comunitat Valenciana que regula les entitats urbanístiques de capital públic
 • Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, per el que s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital
 • Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per el que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
 • Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, per el que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
 • Reial Decret 1169/1978, de 2 de maig, sobre creació de Societats Urbanístiques per l’Estat, els Organismes autònoms i les Corporacions Locals, d’acord amb l’article 115 de la Llei del Sòl
 • Reial decret 2288/1977, de 5 d’agost, pel qual es reglamenta l’assessorament dels lletrats a les societats mercantils a què es refereix la Llei 39/1975, de 31 d’octubre
 • Llei 39/1975, de 31 d’octubre, sobre designació de lletrats assessores de l’òrgan administrador de determinades societats mercantils
 • Decret de 17 de juny de 1955, per el que s’aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals

Servei ORA

 • Reglament del servei públic de regulació d’estacionaments de vehicles en la via pública amb limitació horària
 • Ordenança Municipal de Circulació
 • Ordenança fiscal del Servei vigent

Contractació

 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
 • Instruccions Internes de Contractació de PIMESA, per a procediments iniciats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017
 • Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Parking Gran Teatro (Estacionament rotatori, amb vigilància i custòdia)

Urbanisme i Habitatge

 • Normativa estatal, autonòmica y local d’Urbanisme
 • Normativa estatal, autonòmica y local d’Habitatge