SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS

La presentació de suggeriments (aquelles propostes, recomanacions o iniciatives formulades per la ciutadania i destinades a millorar els serveis públics que gestiona PIMESA) i de reclamacions (aquelles peticions, demandes o protestes realitzades per la ciutadania sobre el normal o anormal funcionament dels serveis municipals que gestiona PIMESA) pot realitzar-se a través dels següents mitjans per les persones interessades o els seus representants legítims:

A través de la Bústia de la Ciutadania de l’Ajuntament d’Elx que recull peticions d’informació, incidències, suggeriments, reclamacions o queixes. Aquest servei d’atenció ciutadana es pot realitzar en les bústies habilitades per a tal efecte que es troben en les oficines de la  xarxa OMAC d’Elx o a través de la web de la  Bústia de la Ciutadania.

La complementació d’un Full de Reclamacions, disponible en totes les instal•lacions de PIMESA amb atenció a la ciutadania.

La presentació d’una sol•licitud de reclamació o suggeriment de Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx SA (PIMESA) per:

  • Correu electrònic a la direcció info@pimesa.es. La sol•licitud es podrà signar de forma electrònica a través de qualsevol sistema que compte amb un registre previ com a usuari que permeta garantir la identitat de la persona interessada o de forma manual, adjuntant fotocòpia DNI o document equivalent.
  • Correu postal a la direcció C/Diagonal del Palau nº7. 03202 Elx. La sol•licitud es signarà per la persona interessada, adjuntant fotocòpia DNI o document equivalent.