SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS

PRESENTACIÓ DE SUGGERIMENTS

La presentació de suggeriments (aquelles propostes, recomanacions o iniciatives formulades per la ciutadania i destinades a millorar els serveis públics que gestiona PIMESA) pot realitzar-se a través dels següents mitjans per les persones interessades o els seus legítims representants:

Bústia de la Ciutadania de l’ajuntament d’elche

Recull peticions d’informació, incidències, suggeriments, reclamacions o queixes. Aquest servei d’atenció ciutadana també està disponible en les bústies habilitades a aquest efecte que es troben en les oficines de la Xarxa OMAC.

SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT D’ELX

En la seu electrònica podràs emplenar el tràmit de Suggeriments i Reclamacions.

SEU ELECTRÒNICA DE PIMESA

En la seu electrònica podràs realitzar el tràmit emplenant una Instància General.

Pots presentar una Instància General degudament emplenada. Està disponible en totes les instal·lacions de PIMESA amb atenció a la ciutadania i en la seu electrònica de la web de PIMESA:
W
Per correu electrònic a info@pimesa.es
W
Per correu postal certificat a la següent adreça: PROMOCIONES E INICIATIVAS MUNICIPALES DE ELCHE, SA (PIMESA), Carrer Diagonal del Palau, núm. 7, 03202 Elx.
W
Presencialment en les oficines de PIMESA situades al Carrer Diagonal del Palau, núm. 7, Elx; i, en les instal·lacions del Depòsit Municipal de Vehicles per a assumptes relacionats amb aquest servei municipal.

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS

La presentació de reclamacions (aquelles peticions, demandes o protestes realitzades per la ciutadania sobre el normal o anormal funcionament dels serveis municipals que gestiona PIMESA) pot realitzar-se a través dels següents mitjans per les persones interessades o els seus legítims representants:

SEU ELECTRÒNICA DE PIMESA

En la seu electrònica podràs emplenar el tràmit de Reclamacions Serveis Municipals.

FULL DE RECLAMACIONS

Està disponible en totes les instal·lacions de PIMESA amb atenció a la ciutadania, i s’ha de sol·licitar i entregar degudament emplenada al personal de l’Empresa municipal.

Bústia de la Ciutadania de l’ajuntament d’elche

Recull peticions d’informació, incidències, suggeriments, reclamacions o queixes. Aquest servei d’atenció ciutadana també està disponible en les bústies habilitades a aquest efecte que es troben en les oficines de la Xarxa OMAC.

Pots presentar una Instància General degudament emplenada. Està disponible en totes les instal·lacions de PIMESA amb atenció a la ciutadania i en la seu electrònica de la web de PIMESA:
W
Per correu electrònic a info@pimesa.es
W
Per correu postal certificat a la següent adreça: PROMOCIONS I INICIATIVES MUNICIPALS D’ELX, SA (PIMESA), Carrer Diagonal del Palau, núm. 7, 03202 Elx.
W
Presencialment en les oficines de PIMESA situades al Carrer Diagonal del Palau, núm. 7, Elx; i, en les instal·lacions del Depòsit Municipal de Vehicles per a assumptes relacionats amb aquest servei municipal.