POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de protecció de dades personals (d’ara en avant, “Política de Privacitat”) regula el tractament de dades personals de les persones usuàries del lloc web https://pimesa.es/ d’acord amb el que s’estableix en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, (Reglament UE 2016/679 i Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals).

La persona usuària confirma i garanteix la veracitat i exactitud de les dades aportades, i que aquests s’ajusten al seu estat actual. En aquest sentit, es compromet a comunicar qualsevol modificació que es produïra en aquests, d’acord amb el procediment establit en l’apartat relatiu a l’exercici dels seus drets.

1. Responsable del tractament

 • Nom del titular: Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A. (PIMESA)
 • Domicili social: Carrer Diagonal del Palau, 7, 03202 Elx.
 • NIF: A03475001.
 • Telèfon de contacte: 966 614 278      
 • Correu electrònic: info@pimesa.es

L’empresa pública PIMESA és la responsable del tractament de les dades de les persones interessades en els productes que comercialitza, els serveis que presta i les activitats que duu a terme per al desenvolupament dels seus fins socials (estatuts socials).

2. Finalitats del tractament

L’informem que totes les dades tractades per PIMESA són necessaris per a les finalitats descrites en la present Política de Privacitat i el fet de no facilitar-los suposaria la impossibilitat de poder gestionar adequadament la relació existent amb vosté.

A continuació, es descriuen les diferents finalitats amb les quals es tracten les seues dades personals i les bases que legitimen el tractament:

 1. Tractament per execució de la relació contractual:
  • Gestionar la relació comercial, ateses les diferents sol·licituds d’informació sobre els serveis oferits pel Responsable.
  • Formalitzar la relació contractual.
  • Gestionar, mantindre i controlar d’una forma efectiva la relació derivada de la contractació dels serveis.

  En cas que no autoritze el tractament de les seues dades per a les anteriors finalitats, això no afectarà el manteniment o compliment de la relació contractual que manté amb nosaltres.

 2. Compliment d’una obligació legal
  • Gestionar adequadament les sol·licituds de drets de la normativa vigent de protecció de dades.
  • Comunicar les seues dades a autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals en aquells supòsits en què és necessari fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d’obligacions reguladores.
 3. Consentiment de l’interessat
  • Gestionar adequadament els consentiments atorgats pels usuaris.

3. Destinatari de les dades

En els termes descrits en l’apartat sobre les finalitats del tractament, PIMESA podrà comunicar les seues dades personals a les següents entitats:

 • Autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals o jurisdiccionals en aquells supòsits en què és necessari fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d’obligacions reguladores. Entre altres, a les administracions tributàries.
 • En el cas que vosté sol·licite la portabilitat de les seues dades, les seues dades personals seran cedits a l’entitat que vosté designe.

4. Transferències internacionals de dades

Com a norma general, no s’efectuen transferències de dades a tercers localitzats o els servidors dels quals se situen fora de l’Espai Econòmic Europeu. No obstant això, en aquells supòsits excepcionals en els quals aquestes transferències internacionals es produïsquen, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes es facen a un país o organització que haja oferit garanties adequades o les mateixes puguen fonamentar-se en els principis legitimadors establits normativament.

5. Termini de conservació

Tractarem les seues dades, sempre que siguen necessaris per a la finalitat per als quals van ser recollits i, una vegada finalitzada la relació que legitima el tractament de les seues dades, aquests s’emmagatzemaran bloquejats amb l’únic objectiu de realitzar la formulació i defensa de reclamacions i l’oportuna cessió a requeriment de les autoritats, únicament durant el temps establit legalment.

Així mateix, una vegada finalitzada la relació contractual, tractarem les seues dades personals per a l’enviament de comunicacions comercials, sempre que disposem del consentiment exprés per a això.

6. Decisions automatitzades i elaboració de perfils

L’entitat no elaborarà perfils ni realitzarà decisions automatitzades.

7. Drets

L’informem que, d’acord amb la normativa vigent, vosté té dret a revocar el consentiment atorgat, així com a exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, així com el dret a la portabilitat de les teues dades i a no ser objecte de decisions automatitzades.

S’informa l’interessat que, a més, podrà presentar una reclamació davant la Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit que considere que no s’ha atés convenientment l’exercici dels seus drets per part de PIMESA.

L’exercici dels drets haurà de dur-se a terme mitjançant comunicació dirigida a Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A. (PIMESA) a través de la seu electrònica de PIMESA, via correu postal o via correu electrònic amb el següent contingut:

 • Sol·licituds efectuades en nom propi. En la sol·licitud, hauran d’indicar-se:
  • El nom i cognoms de l’interessat, acompanyant a aquesta la fotocòpia del DNI.
  • Adreça postal o correu electrònic a efecte de notificació/comunicació, autoritzant expressament l’enviament de notificacions/comunicacions per aquest mitjà.
 • Sol·licituds efectuades per representants legals. En la sol·licitud, hauran d’indicar-se:
  • El nom i cognoms de l’interessat, acompanyant a aquesta la fotocòpia del DNI.
  • Nom, cognoms i fotocòpia del DNI del representant.
  • Document acreditatiu de tal representació.
  • Adreça postal o correu electrònic a efecte de notificació/comunicació, autoritzant expressament l’enviament de notificacions/comunicacions per aquest mitjà.
 • Petició signada en què es concreta la sol·licitud.
 • Documents acreditatius de la petició que formula, en el seu cas.

En tots dos casos, la fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acredite la identitat per qualsevol altre mig vàlid en dret, per exemple, que la sol·licitud vinga formada amb signatura/certificat digital.

En cas que la sol·licitud no reculla alguns dels requisits anteriorment indicats se sol·licita a l’interessat o al seu representant que esmene el defecte per a poder atendre correctament la seua petició.

En la pàgina web https://pimesa.es/derechos-rpgd/ estan a disposició els formularis que es podran utilitzar per a exercitar els drets.

8. Xarxes socials

L’usuari a través de la nostra web disposa d’enllaços d’accés als nostres perfils en les xarxes socials. Aquests enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a la de PIMESA, en accedir a tals llocs web vosté pot decidir si accepta les seues polítiques de privacitat i de cookies. L’usuari sempre pot controlar les seues connexions, eliminar els continguts que deixen d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seues connexions, per a això haurà d’accedir a la seua configuració de privacitat de la xarxa social en qüestió. En unir-se a la nostra pàgina de xarxes socials, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

Sobre l’ús de les xarxes socials, pot ser que no tinguen els seus servidors dins d’Espanya o la Unió Europea. Pel que, recomanem conéixer la seua política de privacitat i consultar les normes i polítiques del titular de la xarxa social en els següents links:

9. Més informació sobre el tractament de les seues dades

10. Modificació de la Política de Privacitat

PIMESA puede modificar total o parcialmente esta Política de Privacidad si así lo requiere la legislación aplicable.