PROGRAMES D'ACTUACIÓ

El Consell d’ Administració de PIMESA aprova anualment el Programa d’ Actuació, Inversió i Finançament de la Societat (PAIF), que comunica a l’ Ajuntament d’ Elx als efectes oportuns de caràcter pressupostari.

Es publiquen els PAIF de PIMESA per fer complir el que s’estableix a la legislació d’aplicació en matèria de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.