PAGAMENTS MENORS

PIMESA és un poder adjudicatari que no té la condició d’Administració Pública al que resulta d’aplicació el disposat en l’article 318.a) de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Pels contractes per un import inferior a cinc mil euros (IVA inclòs), el Consell d’Administració de PIMESA ha acordat un sistema de pagament similar al de anticipi de caixa fixa.

Per donar compliment al disposat en la legislació d’aplicació en matèria de Transparència, Accés a la informació Pública i Bon Govern, es dona accés a la informació relativa a aquest tipus de contractes.