PREVENCIÓ, DETECCIÓ I CORRECCIÓ DEL FRAU, LA CORRUPCIÓ I ELS CONFLICTES D’INTERESSOS

INTRODUCCIÓ

PIMESA pot ser perceptora d’ajudes finançades amb recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, com a agent de la rehabilitació de l’Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP) Barri Porfirio Pascual, ha de disposar d’un Pla de Mesures Antifrau amb una sèrie de mesures estructurades seguint les fases del “cicle antifrau”: prevenció, detecció, correcció i persecució.

Les mesures de prevenció incloses en el Pla de Mesures Antifrau van des del desenvolupament d’una cultura ètica, basada en el foment de valors com la integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradesa, fins a l’establiment d’un codi de conducta que inclou el conflicte d’interés, la regulació dels obsequis, el deure de confidencialitat i els canals de denúncia.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

POLÍTICA D’INTEGRITAT I ANTIFRAU

(Aprovada pel Consell d’Administració amb data 8 d’Agost de 2022)

PROMOCIONS I INICIATIVES MUNICIPALS D’ELX, S.A. (d’ara en avant PIMESA) vol manifestar el seu compromís amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, la seua adhesió als més estrictes principis d’integritat, objectivitat i honestedat, de manera que la seua activitat siga percebuda per tots els agents que es relacionen amb l’Empresa com a oposada al frau i la corrupció en qualsevol de les seues formes. Totes les persones que integren el Consell d’Administració i la Direcció assumeixen i comparteixen aquest compromís.

PIMESA és una societat anònima unipersonal pública, constituïda per un únic soci, l’Excm. Ajuntament d’Elx, sent-li aplicable el que es disposa per a aquesta mena de societats en el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

PIMESA és una entitat de dret privat dependent de l’Ajuntament d’Elx que forma part del sector públic institucional, segons el que es disposa en l’article 2.2.b) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, no té la consideració d’Administració Pública i està sotmesa en la seua actuació als principis de legalitat, eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com al principi de transparència en la seua gestió.

PIMESA com a societat mercantil pública local es regeix íntegrament per l’ordenament jurídic privat, excepte les matèries en què els siga aplicable la normativa pressupostària, comptable, de control financer, de control d’eficàcia i contractació, d’acord amb l’article 85 ter.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Totes les persones que integren la plantilla PIMESA, amb independència de la modalitat de contractació, han d’exercir amb diligència les tasques que tinguen assignades i vetlar pels interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l’ordenament jurídic, i hauran d’actuar conformement als següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes, que inspiren el Codi de Conducta del personal de PIMESA.

L’objectiu de la política d’integritat i antifrau és promoure dins de l’organització una cultura que descoratge tota activitat fraudulenta i que facilite la seua prevenció i detecció promovent el desenvolupament de procediments efectius per a la gestió de qualsevol incidència.

PIMESA es compromet a continuar implementant i millorant mesures eficaces i proporcionades de prevenció i lluita contra el frau, basades en l’experiència obtinguda en períodes anteriors, en l’avaluació periòdica dels riscos de frau en la gestió i en les recomanacions de la xarxa d’oficines i agències antifrau, i més concretament:

 • Desplegar accions de difusió, formació i sensibilització a tot el personal de la plantilla de l’Empresa per a consolidar una cultura social de rebuig de la corrupció, mitjançant una correcta i rigorosa gestió dels fons i recursos públics aplicats a la satisfacció dels interessos generals, que siga reflex d’una societat democràtica avançada i de la confiança en les nostres institucions.
 • Promoure l’establiment de canals i procediments de denúncia segurs, accessibles i eficaces, als quals dirigir les alertes i denúncies sobre males praxis i conductes fraudulentes o corruptes, que permeten, quan així es considere, denúncies la versemblança de les quals ha d’analitzar-se i que, en el seu cas, donaran lloc a l’obertura dels corresponents procediments d’investigació si existeixen elements o indicis suficients.
 • Garantir la confidencialitat respecte de les dades, documents i informacions que es manegen en el desenvolupament de les investigacions, sent clau en la lluita contra el frau i la corrupció l’existència d’un sistema que oferisca confiança i no desincentive a les persones denunciants.
 • Comunicar amb claredat els instruments per a lluitar contra el frau i la corrupció, tant al personal de la plantilla pels canals de comunicació interna, com a la ciutadania pels mitjans externs de comunicació de PIMESA.

PIMESA, entre altres mesures, posa a la disposició del conjunt de la ciutadania i de l’organització els següents instruments per a la lluita contra el frau:

 • El Portal de Transparència.
 • El Sistema de Reclamacions i Suggeriments.
 • La Comissió Antifrau.
 • L’Anàlisi periòdica de riscos de frau.

En definitiva, PIMESA té una política de tolerància zero enfront del frau i la corrupció, analitza els riscos de frau per a reduir-los a un nivell acceptable i ha establit un sistema de control, dissenyat especialment per a previndre i detectar en la mesura que siga possible els actes de frau i corregir el seu impacte en cas de produir-se, prenent com a eix de la seua actuació els principis d’integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradesa.

DOCUMENTS

Pla Antifrau

Pla de mecanismes per a la prevenció, detecció i correción del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

Codi de conducta

Conjunt de deures i regles de comportament que han d’observar-se en la prestació dels serveis del personal de PIMESA.

Declaració Absència Conflicte d’Interessos (DACI)

Garanteix la transparència i la imparcialitat en l’expedient de contractació de referència i en la igualtat de tracte.

Model
DACI Personal Intern
DACI Consell
DACI Personal Extern

SISTEMA DE DENÚNCIES

El Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA), és l’òrgan encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).

Amb caràcter general s’informarà el departament o òrgan gestor intervinent en l’actuació vinculada al PRTR o de qualsevol altre fons provinent de la Unió Europea, com més prompte millor, dels casos o sospites de frau detectats, el qual, al seu torn, ho posarà en coneixement de la Comissió Antifrau.

Qualsevol persona pot informar l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) de sospites de frau o corrupció que afecten els interessos financers de la Unió Europea.

CANAL DE CONTACTES OLAF

És possible dirigir-se a la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) per mitjà dels següents canals:

Correu electrònic

Línies de telèfon

+32-2-299.11.11

+32-2-298.55.49

+32-2-299.43.16

A través d’aquest canal de denúncia obert, qualsevol persona podrà notificar les sospites de frau i les presumptes irregularitats que, a aqueix respecte, puga haver detectat, i se l’informarà que:

 • La denúncia serà tinguda en compte i els seran comunicats els resultats de les gestions realitzades.
 • Es respectarà la confidencialitat, excepte quan la persona que comunique la informació sol·licite expressament el contrari, i la protecció de dades personals.
 • No patirà cap represàlia, ni serà sancionada en el cas que es tracte d’una persona treballadora de PIMESA.

(en construcció)