GOVERN CORPORATIU

D’acord amb l’article 8é dels Estatuts Socials de PIMESA, el Govern i Administració de la Societat estarà encomanat a la Junta General d’Accionistes, al Consell d’Administració i a la Gerència.

La Disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en el seu apartat 5, disposa que “sense prejudici de la publicitat legal a que estiguin obligades, les entitats incloses en el sector públic local difondran a través de la seva pàgina web la composició dels seus òrgans d’administració, gestió, direcció i control, incloent les dades i experiència professional dels seus membres…”.

JUNTA GENERAL

L’Excel•lentíssim Ajuntament d’Elx, en Ple, constitueix la Junta General de PIMESA, tenint les següents facultats, segons l’article 16 dels Estatuts Socials vigents:

Nomenar el Consell d’Administració.

Fixar la remuneració dels Consellers.

Modificar els Estatuts Socials.

Augmentar o disminuir el Capital Social.

Emetre obligacions.

Aprovar l’Inventari i Balanç Anual.

La resta que la Llei de Societats de Capital atribueix a la Junta General.

 
En base a l’establert en l’article 92 del Decret de 17 de juny de 1955, pel que s’aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, el funcionament de la Corporació constituïda en Junta general de PIMESA s’acomodarà, en quant al procediment i a l’adopció d’acords, als preceptes de la Llei i del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aplicant-se les normes reguladores del règim de les Societats de Capital en les restants qüestions socials.

Competències Junta General

És competència de la Junta General, segons l’article 160 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juny, pel qual s’aprova el text refundit de la Llei de Societats de Capital, deliberar i acordar sobre els següents assumptes:  

  • L’aprovació dels comptes anuals, l’aplicació del resultat i l’aprovació de la gestió social.
  • El nomenament i separació dels administradors, dels liquidadors i, en el seu cas, dels auditors de comptes, així com l’exercici de l’acció social de la responsabilitat contra qualsevol d’ells.
  • La modificació dels estatuts socials.
  • L’augment i la reducció dels capital social.
  • La supressió o limitació del dret de subscripció preferent i d’assumpció preferent.
  • L’adquisició, l’alienació o l’aportació a altra societat d’actius essencials. Es presumeix el caràcter essencial de l’actiu quan l’import de l’operació superi l’aprovat.
  • La transformació, la fusió, l’escissió o la cessió global d’actiu i passiu i el trasllat de domicili a l’estranger.
  • La dissolució de la societat.
  • L’aprovació del balanç final de liquidació.
  • Qualsevol altres assumptes que determinen la llei o els estatus.

Actes de la Junta General

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

L’administració de PIMESA s’encomana a el Consell d’Administració, que estarà compost d’un mínim de sis membres i un màxim de nou membres.

Segons l’article 19é dels Estatuts Socials, sense prejudici de les facultats que en cada moment puga conferir en ell la Junta General de PIMESA, el Consell d’Administració estarà investit dels més amplis poders per a dirigir la marxa de la Societat, exercint així tants actes d’administració com de rigorós domini, amb la limitació d’aquelles facultats que per la Llei i pels Estatuts siguin d’exclusiva competència de la Junta General.

L’Alcalde d’Elx ostenta la Presidència del Consell d’Administració de PIMESA. Els membres restants del Consell són designats per la Junta General de la Societat.

Els membres del Consell d’Administració són designats per un període de quatre anys. Els que ostenten la condició de Regidors de l’Ajuntament d’Elx cessen en el moment en que perden dita condició.

Composició Consell d’Administració

Estatuts socials

Informe de retribucions

PIMESA manifesta un clar compromís amb l’ètica empresarial i el bon govern corporatiu i els seus principis.

PIMESA està adherida a la “Declaració per l’ètica empresarial i el bon govern”, una iniciativa impulsada per la Generalitat Valenciana i la Confederació Empresarial, el Consell de Càmeres de Comerç i la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana./p>Les institucions han de ser exemplars, transparents i íntegres per a impedir qualsevol mala pràctica i això implica la modernització dels seus procediments, avançar en la simplificació administrativa, guanyar en racionalitat i claredat i, d’eixa manera, amb eficàcia econòmica i en transparència per erradicar els espais d’opacitat i confusió.