INFORMACIÓ JURÍDICA

Promocions i Iniciatives Municipals de Elx SA (PIMESA) va ser constituïda per acord de l’Excel•lentíssim Ajuntament Ple adoptat en sessió de 10 d’octubre de 1988, com a societat anònima mercantil de capital íntegrament públic.

L’Ajuntament d’Elx va justificar la creació de PIMESA en la necessitat de disposar d’un instrument de gestió directa amb la finalitat d’intervindre en el mercat del sòl industrial i baixar els preus per afavorir la instal•lació i el creixement d’empreses, tot això per a reactivar l’economia local.

PIMESA

Va ser constituïda com a societat anònima (article 103 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local).

És una societat mercantil local, el capital social del qual és de titularitat pública, pertanyent íntegrament a l’Excm. Ajuntament d’Elx.

Es va constituir com una societat urbanística (Reial decret 1169/1978, de 2 de maig).

És una forma de gestió directa dels serveis públics de competència local (article 85.2.A).d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril).

És una societat anònima unipersonal pública, constituïda per un únic soci, l’Ajuntament d’Elx (Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital).

És una entitat de dret privat dependent de l’Ajuntament d’Elx que forma part del sector públic institucional (article 2.2.b) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic)

És una societat mercantil que forma part del sector públic de l’Ajuntament d’Elx, té la consideració de poder adjudicatari que no reuneix la condició d’Administració Pública i els seus contractes tenen el caràcter de privats (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic).

Normativa vigent d’aplicació

Acords amb efectes jurídics