INFORMACIÓ DE SERVICIS

Amb la finalitat de donar compliment al que es disposa en la legislació d’aplicació en matèria de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, PIMESA informa anualment sobre el funcionament dels serveis públics que gestiona per a valorar el grau de compliment pressupostari i la qualitat d’aquests.

(Informació actualitzada el día 7 d’abril de 2022)