Amb la finalitat de donar compliment al que es disposa en la legislació d’aplicació en matèria de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, PIMESA informa anualment sobre el funcionament dels serveis públics que gestiona per a valorar el grau de compliment pressupostari i la qualitat d’aquests.

(Informació actualitzada el dia 23 de maig de 2024)

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

INFORMES DEL SERVEI

Servei de retirada de la via pública i depòsit de vehicles, gestió del Depòsit Municipal de Vehicles i col·laboració en el tractament residual de vehicles