INFORMACIÓ ECONÒMICA

PIMESA publica determinada informació econòmica, pressupostària i estadística en relació amb les activitats i serveis que desenvolupa al context de les seues finalitats socials.

La informació econòmica i estadística vinculada amb els contractes, els convenis i els encàrrecs de gestió i encàrrecs a mig propi, tots ells formalitzats per PIMESA, es troben al Perfil del Contractant de la Societat.

L’ Informe de Retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de PIMESA es troba a l’apartat de Govern Corporatiu d’ aquesta web.

Programes d’actuació

Comptes anuals i auditories

Subvencions concedides

Nivell d’endeutament

Període mitjà de pagament

Inventari de béns immobles

Campanyes de publicitat

Informació de serveis