DRET ACCÉS INFORMACIÓ PÚBLICA

Totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública, en els termes previstos en l’article 105.b) de la Constitució Espanyola, desenvolupats per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i, per la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

INFORMACIÓ PÚBLICA

S’entén per informació pública els continguts o documents, qualsevol que siga el seu format o suport, que obren en poder de PIMESA i que hagen sigut elaborats o adquirits en l’exercici de les seues funcions.

LÍMITS Al DRET D’ACCÉS

El dret d’accés podrà ser limitat quan accedir a la informació supose un perjudici per als assumptes detallats en l’article 14 d’esmentada Llei 19/2013, de 9 de desembre, i especialment per al cas de PIMESA:

  • La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris..
  • La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva.
  • Els interessos econòmics i comercials.
  • El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial.
  • La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió.

D’acord amb el que es disposa en l’article 28 de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, l’aplicació dels límits al dret d’accés a la informació pública serà proporcional al seu objecte i finalitat segons les circumstàncies de cada cas concret i s’interpretarà sempre de manera restrictiva en benefici del dret d’accés. Quan la informació sol·licitada continga dades de caràcter personal es tindrà en compte el que s’estableix l’article 9 de l’esmentada Llei. Els límits del dret d’accés són temporals si així ho estableix la llei que els regula i es mantenen únicament mentre perduren els motius que justifiquen la seua aplicació. Els límits hauran de motivar-se adequadament en la resolució de l’òrgan competent.

SOL·LICITUD D’ACCÉS A la INFORMACIÓ

La persona interessada podrà exercitar el seu dret d’accés a la informació pública presentant a PIMESA una sol·licitud degudament emplenada (identitat de la persona sol·licitant, la informació que se sol·licita, una adreça de contacte, preferentment electrònica, a l’efecte de comunicacions, la modalitat que es preferisca per a accedir a la informació sol·licitada).

La sol·licitud d’accés es podrà tramitar a través de la seu electrònica de PIMESA o emplenat una Sol·licitud d’Accés a Informació Pública que haurà de presentar-se en el Registre General de PIMESA situat al carrer Diagonal del Palau núm. 7 d’Elx (codi postal 03202), de manera presencial o per correu certificat.

La persona sol·licitant no està obligada a motivar la seua sol·licitud, no obstant això, podrà exposar els motius pels quals sol·licita la informació i que podran ser tinguts en compte quan es dicte la resolució.

Molt important: Per al cas dels serveis públics municipals que gestiona PIMESA, la sol·licitud es dirigirà a l’Ajuntament d’Elx.

RESOLUCIÓ

La resolució en la qual es concedisca o denegue l’accés haurà de notificar-se a la persona sol·licitant i a les terceres afectades que així ho hagen sol·licitat en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud per la Gerència, òrgan competent per a resoldre.

Aquest termini podrà ampliar-se per un altre mes en el cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita així ho facen necessari i prèvia notificació a la persona sol·licitant.

Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s’haja dictat i notificat resolució expressa s’entendrà que la sol·licitud ha sigut desestimada.