ÁREES D'ACTIVITAT

L’activitat de PIMESA s’organitza al voltant de dos grans Àrees d’actuació que deriven de projectes i serveis que gestiona la societat municipal en base al seu objecte social.

Les finalitats socials de PIMESA

Estudis urbanístics, incloent en ells la redacció de plans d’ordenació i projectes d’urbanització i la iniciativa per a la seua tramitació i aprovació.

Activitat urbanitzadora, que pot aconseguir tant la promoció de la preparació del sòl i renovació o remodelació urbana com la realització d’obres d’infraestructura urbana, i dotació de serveis, per a l’execució dels plans d’ordenació.

Promoure la construcció d’edificis, naus industrials, locals i habitatges, incloent garatges i aparcaments, així com l’acondicionament d’espais i la rehabilitació urbana.

L’explotació del servei públic de l’Estació d’Autobusos de la ciutat d’Elx.

La prestació del servei de recollida de vehicles de la via pública, el seu arrossegament, dipòsit i custodia, de conformitat amb les Ordenances Municipals pertinents.

L’explotació i administració directa o indirecta de l’estacionament de qualsevol tipus de vehicles.

Adquisició, gestió, explotació, arrendament i alienació d’immobles i de tota classe de bens, obres i serveis.

El foment econòmic de la ciutat d’Elx dirigit a afavorir la captació d’inversors i la implantació de projectes empresarials en les actuacions promogudes per la Societat.

Execució de les actuacions que, en matèries referents a les seues finalitats socials, li encarregue l’Ajuntament d’Elx i inclús les que convingueren amb la iniciativa privada.

Àrea immobiliària

Àrea de mobilitat urbana