COMPTES ANUALS I AUDITORIES

COMPTES ANUALS

PIMESA informa dels seus comptes anuals una vegada aprovades per la seua Junta General i dels corresponents informes d’auditoria, amb la finalitat de donar compliment al disposat en la legislació d’aplicació en matèria de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

D‘ acord amb l’ article 29 dels Estatuts Socials de PIMESA, el seu Consell d’ Administració està obligat a formular en el termini màxim de tres mesos contats a partir del tancament del exercici social, l’inventari i el balanç de comptes de pèrdues i guanyances, la proposta de distribució de beneficis i la memòria explicativa, els quals són sotmesos a l’aprovació de la Junta General.

INFORME SINDICATURA DE COMPTES

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del disposat en els articles 2.1. d) i 6.1.a) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de maig, i conforme al que es preveu als programes anuals d’ actuació de 2017 i 2018, va auditar els comptes anuals de 2016 de PIMESA. Aquests comptes comprenen el balanç a 31 de desembre de 2016, el compte de pèrdues i guanyances, l’estat de canvis al patrimoni net, l’ estat de fluxos d’ efectiu i la memòria corresponent a l’ exercici acabat en aquesta data.

Es va planificar i va executar, tanmateix, una fiscalització de seguretat raonable que va permetre expressar una opinió sobre si la gestió contractual de l’ Entitat durant l’ exercici 2016 resulta conforme, a tots els aspectes significatius, amb les normes de contractació aplicables.

En combinació amb l’ auditoria financera dels comptes anuals, es va planificar i es va executar una revisió de compliment de legalitat per a emetre conclusions de seguretat limitada, sobre si les activitats realitzades durant l’ exercici 2016 resulten conformes en determinats aspectes significatius amb les normes aplicables a la gestió dels fons públics.