LICITACIONS I ADJUDICACIONS

S’informa del següent AVÍS IMPORTANT publicat en la pàgina web de la Plataforma de Contractes del Sector Públic (PLACSP), sobre l’existència de correus electrònics fraudulents de suplantació d’identitat de la pròpia plataforma i de l’òrgan de contractació, amb la finalitat que adopten les mesures de precaució necessàries, destinades a evitar qualsevol possible perjudici:

Des de fa diverses setmanes els candidats i licitadors dels contractes públics reben correus electrònics fraudulents en els quals se suplanta, bé la identitat de la Plataforma de Contractació del Sector públic (PLACSP), bé la del Responsable de l’Òrgan de Contractació (ROC), a fi de que l’empresa adjudicatària ingresse la garantia definitiva en un compte corrent o emeta la corresponent factura i l’envie al ROC per a ser objecte de revisió.

L’última casuística de la qual tenim constància és la suplantació de la PLACSP mitjançant un correu de suposada reactivació de compte d’usuari registrat amb destinació a operadors econòmics, amb la finalitat que premen un enllaç per a concloure el procés.

Li preguem que lligen atentament el següent document en el qual trobaren models de correus fraudulents.

Recorde que la PLACSP només envia correus a operadors econòmics des d’alguna dels següents comptes:

contrataciondelestado@hacienda.gob.es licitacione@hacienda.gob.es  licitacioneorganismos@hacienda.gob.es  soporteplacsp@hacienda.gob.es  mailcontrataciondelestado@hacienda.gob.es  subscripcions_contrataciondelestado@hacienda.gob.es

Si ha rebut un correu des d’una altra adreça de correu electrònic diferent, per favor, envie-ho com a adjunt a licitacione@hacienda.gob.es i no realitze cap de les accions que li indiquen.

Nota: Per a visualitzar el document que s’adjunta, haurà d’accedir amb les seues credencials d’usuari registrat de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

PIMESA és una societat mercantil que forma part del sector públic de l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Elx, té la consideració de poder adjudicador que no reunix la condició d’Administració Pública i els seus contractes tenen el caràcter de privats, a l’efecte del que s’establix en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

Els contractes de PIMESA es regeixen per les normes del Títol I del LLIBRE TERCER de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Relació de licitacions i adjudicacions a partir de l’entrada en vigor, el dia 9 de març de 2018, de la LCSP, tenint en compte el que es disposa en el seu article 63, en l’article 8.1.a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i en l’article 20 de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

Relació de licitacions i adjudicacions fins a l’entrada en vigor, el dia 9 de març de 2018, de la LCSP, tenint en compte el que es disposa en l’Article 8.1.a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i en l’article 9.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.