LICITACIONS I ADJUDICACIONS

PIMESA és una societat mercantil que forma part del sector públic de l’Ajuntament d’Elx, té la consideració de poder adjudicador que no reuneix la condició d’Administració Pública i els seus contractes tenen el caràcter de privats, als efectes de l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Els contractes de PIMESA es regeixen per les normes del Títol I del LLIBRE TERCER de la Llei de Contractes del Sector Públic.