LICITACIONS I ADJUDICACIONS

PIMESA és una societat mercantil que forma part del sector públic de l’Ajuntament d’Elx, té la consideració de poder adjudicador que no reuneix la condició d’Administració Pública i els seus contractes tenen el caràcter de privats, als efectes de l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Els contractes de PIMESA es regeixen per les normes del Títol I del LLIBRE TERCER de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Relació de licitacions i adjudicacions a partir de l’entrada en vigor, el día 9 de març de 2018, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. I això en compliment del que es disposa en l’article 63.4 de la citada Llei; en l’article 8.1.a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública y Bon Govern; i, en l’Article 9.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Relació de licitacions i adjudicacions fins a l’entrada en vigor, el dia 9 de març de 2018, de la Llei de Contractes del Sector Públic. I això en compliment del que es disposa en l’Article 8.1.a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública y Bon Govern; i, en l’article 9.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.