CONTRACTES MENORS

PIMESA és un poder adjudicatari que no té la condició d’Administració Pública al que resulta d’aplicació el disposat en l’article 318.a) de la Llei de Contractes del Sector Públic.

PIMESA publica estos contractes d’acord amb l’establert en l’article 63.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic, relatiu al perfil de contractant, al menys trimestralment, detallant: l’objecte, la duració, l’import d’adjudicació, inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l’adjudicatari, ordenant-se els contractes per la identitat de l’adjudicatari.

Per donar compliment al disposat en la legislació d’aplicació en matèria de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, es dona accés a la informació relativa a aquest tipus de contractes.