CONTRACTES MENORS

PIMESA és un poder adjudicatari que no té la condició d’Administració Pública al que resulta d’aplicació el disposat en l’article 318.a) de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Per als contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracte de contractes d’obres, de concessions d’obres i concessions de serveis, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de serveis i abastiments, PIMESA tramita i aprova un expedient tenint en compte el disposat en l’article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

PIMESA publica estos contractes d’acord amb l’establert en l’article 63.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic, relatiu al perfil de contractant, al menys trimestralment, detallant: l’objecte, la duració, l’import d’adjudicació, inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l’adjudicatari, ordenant-se els contractes per la identitat de l’adjudicatari.

No es publiquen en aquest apartat aquells contractes el valor estimat dels quals és inferior a cinc mil euros, ja que PIMESA ha establert un sistema per a realitzar pagaments menors.

Per donar compliment al disposat en la legislació d’aplicació en matèria de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, es dona accés a la informació relativa a aquest tipus de contractes.

Realització dels contractes menors formalitzats a partir de l’entrada en vigor, el dia 9 de març de 2018, de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic.