RENOVACIÓ BARRI SANT ANTÓN

El Barri Sant Antón es localitza en un dels principals accessos a Elx, té una superfície de 80.813 metres quadrats i en ell es localitzen 16 edificis amb 1.066 habitatges en les quals resideixen entorn de 2.000 persones.

MOTIUS PER A LA RENOVACIÓ URBANA

Una situació d’infrahabitatge generalitzat, incomplint els requisits bàsics de funcionalitat, accessibilitat, seguretat i habitabilitat.

L’estat de ruïna de la majoria dels edificis existents, amb una notable degradació edificatòria.

Un entorn urbà de baixa qualitat amb infraestructures, equipaments, dotacions i serveis, públics i privats, insuficients i deficients.

Una elevada vulnerabilitat socioeconòmica en una gran part de la població resident.

INTERVENCIÓ PÚBLICA I COL·LABORACIÓ PRIVADA

El Projecte de Renovació Urbana és una intervenció pública de L’Excel·lentíssim Ajuntament d’Elx, la Generalitat Valenciana i el Govern d’Espanya, amb la participació de les persones titulars dels habitatges privats.

El Projecte suposa renovar el parc immobiliari i el teixit urbà existent, assegurant a la ciutadania un habitatge digne que millore la seua qualitat de vida i el seu nivell de benestar i felicitat.

ACTUACIÓ EMBLEMÀTICA I EXEMPLAR

La intervenció pública pretén desenvolupar un projecte de renovació urbana que siga emblemàtic i exemplar quant als seus resultats, tenint en compte els principis i valors de la sostenibilitat social, mediambiental i econòmica.

Es tracta de possibilitar uns habitatges dignes adaptats a les necessitats ciutadanes, en un entorn urbà inclusiu, segur, saludable i amb accessibilitat universal, amb unes infraestructures, equipaments, serveis i espais públics de qualitat.

PROJECTE INTEGRAL DE RENOVACIÓ URBANA

La problemàtica del Barri Sant Antón requereix un projecte d’intervenció pública integral que afavorisca la seua renovació immobiliària, amb habitatges dignes i habitables, la millora de l’entorn urbà, amb infraestructures i equipaments de qualitat, i l’atenció preferent a les situacions de vulnerabilitat socioeconòmica, creant les millors condicions per al desenvolupament individual i col·lectiu.

MODEL DE GESTIÓ URBANÍSTICA

El Pla de Reforma Interior Modificatiu (PRIM) del Barri Sant Antón, aprovat per l’Exmo. Ajuntament d’Elx, és la base urbanística de l’ordenació detallada per a afavorir la renovació urbana i donar solució a la situació de ruïna de les edificacions existents, reallotjant als seus habitants en edificis de nova construcció.

GESTIÓ DIRECTA D'ACTUACIONS DE RENOVACIÓ URBANA

L’Excmo. Ajuntament d’Elx està utilitzant, per al desenvolupament del projecte de renovació urbana del Barri Sant Antón, la modalitat de gestió directa a través PIMESA.

ORDENACIÓ URBANA BARRI SANT ANTÓN

Situació inicial del Barri amb 16 blocs amb 1.066 habitatges de propietat privada.

NOVA ORDENACIÓ URBANA

Proposta de nova ordenació urbana que determina el PRIM aprovat per l’Excmo. Ajuntament d’Elx i que serà el resultat final del procés de renovació, amb nous edificis dotats d’aparcaments subterranis, infraestructures modernitzades, més dotacions, més zones verdes i més espais per als vianants a l’interior del Barri.

NOU PROCÉS EXECUTAT PER FASES

Sistema de gestió del procés de renovació urbana que permet executar-lo per fases, afavorint que cap persona haja d’abandonar el seu habitatge “actual” i reallotjar-se en una altra, per a traslladar-se a una de “nova construcció”.

Es parteix de cinc noves parcel·les generades pel PRIM, propietat de l’Excmo. Ajuntament d’Elx, sobre les quals s’inicia el procés en la seua primera fase i es construeixen els primers edificis.

GALERIA FOTOGRÀFICA

ENTITAT GESTORA

PIMESA

Diagonal del Palau, 7 – 1a Planta
Telèfon 966 610 057
vivienda@pimesa.es

HORARI D’ATENCIÓ

Dilluns a Divendres

08.30 – 14.00 hores