RENOVACIÓ URBANA BARRI SANT ANTÓN

L’Àrea de Renovació Urbana Barri Sant Antón d’Elx es troba declarat per la Generalitat Valenciana amb data 23 d’octubre de 2014.

La futura ordenació del Barri de Sant Antón ve definida pel Pla de Reforma Interior Modificatiu (PRIM) tramitat per l’Ajuntament d’Elx.

ARRU BARRI SANT ANTÓN

L’actuació protegida afecta als Blocs 11, 12, 13 i 14, havent-se programat la renovació d’un total de 284 habitatges, i comprén les obres de demolició dels edificis i de construcció dels nous habitatges, de reurbanització necessària, així com la realització de les funcions de gestió tècnica i informació a través de l’equip tècnic de gestió a càrrec de PIMESA, per encàrrec de l’Ajuntament d’Elx.

El cost total subvencionable de l’actuació s’estima en 18,1 millons d’euros, amb unes ajudes públiques a càrrec del Ministeri de Foment i la Generalitat Valenciana que totalitzen 11,7 millons.

 

L’Ajuntament aplica les exempcions del pagament de llicències i taxes municipals i executa les obres necessàries per al manteniment dels edificis actuals, així com les de demolició dels quatre blocs inicials afectats, una vegada construïts els nous edificis y traslladades les famílies a ells. La resta del finançament és a càrrec dels adquirents dels habitatges de nova construcció.

ARRUR BARRI SANT ANTÓN

L’actuació protegida afecta al Bloc 6, havent-se programat la renovació d’un total de 55 habitatges, y comprén el mateix tipus d’actuacions de la primera fase, sent així mateix PIMESA l’Ens Gestor de l’actuació per compte de l’Ajuntament d’Elx.

El cost total subvencionable de l’actuació s’estima en 4,6 millons d’euros,amb unes ajudes públiques a càrrec del Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament d’Elx que totalitzen 3 millons.

 

L’Ajuntament a més aplica les exempcions del pagament de llicències i taxes municipals i executa les obres necessàries per al manteniment dels edificis actuals. La resta del finançament és a càrrec dels adquirents dels habitatges de nova construcció.

ENTITAT GESTORA

PIMESA

Diagonal del Palau, 7 – 1ª Planta
Telèfon 966 610 057
vivienda@pimesa.es

HORARI

Dilluns a Divendres

08:30 – 14:00 hores 

 

966 610 057

vivienda@pimesa.es

Remet la sol•licitud per email:
– Signant-la electrònicament
– Signant-la manualment