RENOVACIÓ URBANA BARRI SANT ANTÓN

L’Àrea de Renovació Urbana Barri Sant Antón d’Elx es troba declarat per la Generalitat Valenciana amb data 23 d’octubre de 2014.

La futura ordenació del Barri de Sant Antón ve definida pel Pla de Reforma Interior Modificatiu (PRIM) tramitat per l’Ajuntament d’Elx.

PRIMERA FASE

L’actuació protegida de la primera fase afecta als Blocs 11, 12, 13 i 14, havent-se programat la renovació d’un total de 284 habitatges, i comprén les obres de demolició dels edificis i de construcció dels nous habitatges, de reurbanització necessària, així com la realització de les funcions de gestió tècnica i informació a través de l’equip tècnic de gestió a càrrec de PIMESA, per encàrrec de l’Ajuntament d’Elx.

L’Ajuntament aplica les exempcions del pagament de llicències i taxes municipals i executa les obres necessàries per al manteniment dels edificis actuals, així com les de demolició dels quatre blocs inicials afectats, una vegada construïts els nous edificis y traslladades les famílies a ells. La resta del finançament és a càrrec dels adquirents dels habitatges de nova construcció.

SEGONA FASE

L’actuació protegida de la segona fase aafecta al Bloc 6, havent-se programat la renovació d’un total de 55 habitatges, y comprén el mateix tipus d’actuacions de la primera fase, sent així mateix PIMESA l’Ens Gestor de l’actuació per compte de l’Ajuntament d’Elx.

L’Ajuntament a més aplica les exempcions del pagament de llicències i taxes municipals i executa les obres necessàries per al manteniment dels edificis actuals. La resta del finançament és a càrrec dels adquirents dels habitatges de nova construcció.

ENTITAT GESTORA

PIMESA

Diagonal del Palau, 7 – 1ª Planta
Telèfon 966 610 057
infovivienda@pimesa.es

HORARI

Dilluns a Divendres

09:00 – 14:00 hores 

966 610 057

infovivienda@pimesa.es

Remet la sol•licitud per email:
– Signant-la electrònicament
– Signant-la manualment