TERMINI MIG DE PAGAMENT

Es publica el termini mig de pagament a proveïdors d’acord amb l’apartat k) de l’article 9 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

La disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, determina que totes les societats mercantils han d’incloure de manera expressa en la memòria dels seus comptes anuals el seu període mitjà de pagament a proveïdors i publicar-ho en la seua pàgina web en determinades circumstàncies que resulten d’aplicació a PIMESA.

(Informació actualitzada el dia 6 de maig de 2024)

El període mig de pagament és el termini que transcorre des del lliurament dels béns o la prestació dels serveis a càrrec del proveïdor i el pagament material de l’operació, tenint la condició de proveïdors els creditors comercials inclosos en el passiu corrent del balanç per deutes amb subministradors de béns o serveis.