ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

PIMESA com a entitat privada que forma part del sector públic institucional de l’Ajuntament d’Elx està sotmesa en la seua actuació als principis de legalitat, eficiència, estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, així com al principi de transparència en la seua gestió. Tot això segons el que s’estableix en l’article 81.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

L’estructura organitzativa de PIMESA es divideix en dues parts:

Els òrgans socials.

Els òrgans de gestió.

ÒRGANS SOCIALS

L’article 8é dels Estatuts Socials de PIMESA determina que el govern i administració de la Societat estarà encomanat a la Junta General d’Accionistes, al Consell d’Administració i a la Gerència.

La Junta General de l’empresa està constituïda per l’Excm. Ajuntament d’Elx, en Ple, i te les facultats recollides en els Estatuts i les competències fixades en la Llei de Societats de Capital.

L’administració de la Societat s’encomana al Consell d’Administració. Sense perjudici de les facultats que en cada moment puga conferir en ell la Junta General, el Consell d’Administració estarà investit dels més amplis poders per a dirigir la marxa de la Societat, exercint així tant actes d’administració com de rigorós domini, amb la limitació d’aquelles facultats que per la Llei i pels Estatuts siguen d’exclusiva competència de la Junta General.

La Gerència és responsable de la direcció i administració de l’empresa.

Amb les següents funcions, sense perjudici de les facultats que li delegue el Consell d’Administració:

 • Executar i fer complir els acords del Consell.
 • Dirigir i inspeccionar les activitats.
 • Representar administrativament a la Societat.
 • Assistir a les sessions del Consell, amb veu, però sense vot.

ÒRGANS DE GESTIÓ

La Gerència de PIMESA encapçala l’organigrama de funcionament i l’organització de gestió de l’empresa municipal que està integrat pels següents departaments:

 • Administració
 • Comercial
 • Comptabilitat
 • Contractació
 • Manteniment
 • Mobilitat Urbana
 • Oficina Tècnica
 • Recursos Humans
 • Serveis de Mobilitat.
 • Tecnologies de la Informació
 • Habitatge
L’organigrama de funcionament de PIMESA s’ha estructurat tenint en compte les activitats que desenvolupa la Societat, dividida en dues grans Àrees: Immobiliària i Mobilitat Urbana.
La diversitat i importància dels projectes i actuacions urbanístiques i immobiliàries que desenvolupa PIMESA i els serveis de mobilitat urbana que presta implica:

 • Disposar d’un elevat nivell d’especialització en la gestió de l’empresa.
 • Comptar amb una estructura organitzativa flexible.
 • Tindre un equip humà amb alts nivells de professionalització i compromís pel servei públic i l’atenció a la ciutadania.

ORGANIGRAMA

IDENTIFICACIÓ DE RESPONSABLES DIRECTIUS

Gerència Antonio Martínez Gómez Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials Currículum