CONVENIS

PIMESA, com a entitat de dret privat del sector públic institucional, informa dels Convenis que ha formalitzat amb Administracions Públiques o organismes o entitats de dret públic en base al disposat en l’Article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i amb altres subjectes de dret privat, sempre que el seu objecte no estiga comprés en el dels contractes regulats en legislació de contractació del sector públic.

PIMESA fa públic el text íntegre dels convenis que subscriu amb indicació del seu objecte, pressupost, duració, obligacions econòmiques, etc., amb la finalitat de donar compliment al disposat en la legislació d’aplicació en matèria de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Informació actualitzada el 22 d’abril de 2024

Conveni de Col·laboració per al desenvolupament d’Elx Campus Tecnològic