CONVENIS

PIMESA, com a entitat de dret privat del sector públic institucional, informa dels Convenis que ha formalitzat amb Administracions Públiques o organismes o entitats de dret públic en base al disposat en l’Article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i amb altres subjectes de dret privat, sempre que el seu objecte no estiga comprés en el dels contractes regulats en legislació de contractació del sector públic.

Informació actualitzada el 12 de febrer de 2020