PRESENTACIÓ PIMESA

Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A. (PIMESA) es va constituir per l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Elx, el 10 d’octubre de 1988, per a exercir la iniciativa pública per a l’exercici d’activitats econòmiques conforme a l’article 128.2 de la Constitució, en règim de lliure concurrència, amb la finalitat d’intervindre en el mercat del sòl industrial i baixar els preus per a afavorir la instal·lació i el creixement d’empreses, tot això per a reactivar l’economia local.
PIMESA es va crear per intervindre decididament en la reactivació econòmica del municipi il•licità a través d’una decidida acció de promoció de sòl industrial.

En l’any 2012, amb la finalitat de racionalitzar el sector públic local de l’Excmo. Ajuntament d’Elx, es va aprovar la fusió d’Iniciatives i Transport d’Elx SA (societat absorbida) per PIMESA (societat absorbent).

En la actualitat, PIMESA és una empresa pública que es dedica a:

  • La gestió urbanística i urbanitzadora.
  • La promoció i comercialització d’immobles per activitats econòmiques (sòl industrial, oficines i locals comercials).
  • La renovació urbana i la rehabilitació edificatòria.
  • La promoció i comercialització pública d’habitatges.
  • La gestió de serveis municipals de mobilitat urbana (Aparcaments, BiciElx, ElxTaxi, Estació d’Autobusos d’Elx, Grua i Dipòsit Municipal de Vehicles, ORA, etc.).
  • El foment econòmic de la ciutat d’Elx dirigit a afavorir la captació d’inversors i la implantació de projectes empresarials.

PIMESA

És una societat mercantil local, el capital de la qual pertany íntegrament a l’Excm. Ajuntament d’Elx.
Es va constituir com una societat urbanística.
És una forma de gestió directa dels serveis públics de competència local.
És una societat anònima unipersonal pública.

És una entitat de dret privat dependent de l’Exmo. Ajuntament d’Elx que forma part del sector públic institucional.

És una societat mercantil local que té la consideració de poder adjudicatari que no reuneix la condició d’Administració Pública.