MEDI PROPI

PIMESA té la consideració de mitjà propi personificat respecte de l’Ajuntament d’Elx ja que compleix tots i cadascun dels requisits establerts en l’article 32.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic:

L’Ajuntament d’Elx, com poder adjudicatari que pot conferir-li encàrrecs, exerceix sobre PIMESA un control, directe o indirecte, anàleg al que ostenta sobre els seus propis serveis o unitats, de manera que el primer puga exercir sobre la societat municipal una influencia decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives.

Més del 80 per cent de les activitats de PIMESA, com ens destinatari de l’encàrrec, es duen a terme en l’exercici dels escomesos que li han estat confiats per l’Ajuntament d’Elx, com a poder adjudicatari que fa l’encàrrec i que el controla.

PIMESA, com a ens destinatari de l’encàrrec, és una societat de personificació jurídic-privada, el capital del qual és de titularitat de l’Ajuntament d’Elx.

La condició de mitjà propi personificat de PIMESA respecte de l’Ajuntament d’Elx s’ha reconegut expressament en els seus Estatuts Socials.
PIMESA té dita consideració de mitjà propi personificat per acord de l’Ajuntament d’Elx en Ple, actuant com soci únic de PIMESA, convocat per a celebrar Junta General Extraordinària, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 2018.

En l’article 1.2 dels Estatuts Socials de PIMESA exposa:

PIMESA té, a efectes del disposat la Llei de Contractes del Sector Públic, la condició de mitjà propi personificat respecte de l’Ajuntament d’Elx, que podrà encarregar a PIMESA la realització de treballs, serveis i qualsevol actuació relacionades amb el seu objecte social.

PIMESA en les actuacions que l’Ajuntament d’Elx li encarregue es regirà per les instruccions fixades unilateralment per aquell, tenint en tot cas naturalesa instrumental i no contractual, per la qual cosa, a tots els efectes, tenen caràcter intern, depenent i subordinat, estant estes actuacions d’execució obligatòria per a la Societat, de manera que la comunicació efectuada per l’Ajuntament d’Elx encarregant una actuació a PIMESA suposarà l’ordre per iniciar-la.

La compensació es determinarà aplicant a les activitats objecte de l’encàrrec realitzades per PIMESA les tarifes aprovades per l’Ajuntament d’Elx, atenent a l’establert en la legislació de contractació pública.

Com a conseqüència de la seua condició de mitjà propi personificat, PIMESA no podrà participar en licitacions publiques convocades per l’Ajuntament d’Elx, sense prejudici de que, quan no concórrega cap licitador, puga encarregar-se-li l’execució de la prestació objecte de les mateixes”.

PIMESA fa públic el text íntegre dels escomesos de gestió i encàrrecs a mitjà propi aprovats per l’Ajuntament d’Elx, amb indicació del seu objecte, pressupost, duració, obligacions econòmiques, etc., amb la finalitat de donar compliment al disposat en la legislació d’aplicació en matèria de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Encàrrecs

Liquidacions