PERSONES i TALENT

PIMESA és una empresa que ofereix, en l’àmbit de les seues finalitats socials, una sèrie de serveis públics especialitzats per a la ciutadania i les empreses.

En un entorn organitzatiu molt canviant, PIMESA és conscient de que ha de gestionar-se des de la flexibilitat i la innovació constant, necessitant per a això comptar amb el talent i el treball de persones amb un determinat perfil de competències, capacitats, habilitats i actituds.

PIMESA té un perfil de professionals creatius, motivats i compromisos amb la qualitat i el servei públic.

Els òrgans de govern i direcció de PIMESA estan compromesos amb la gestió estratègica dels recursos humans que integren la seua plantilla, considerant-los com un actiu en el que cal invertir.

PIMESA inverteix en el desenvolupament professional de la seua plantilla per a millorar la qualitat dels serveis que presta.

La política de recursos humans de PIMESA està orientada a atendre de forma adequada les necessitats, interessos i drets de les persones que integren la seua plantilla per tal d’aconseguir que estiguen satisfetes i es comprometen amb el projecte empresarial.

Les persones que treballen en PIMESA són essencials per les seues idees, coneixements, iniciatives, habilitats i capacitats.

La política de PIMESA s’orienta a la consecució de resultats a través dels seus recursos humans, sent molt important per a això alinear i comprometre a les persones amb l’estratègia de l’empresa.

Principis essencials

Plantilla

Pla d’Igualtat

Política retributiva

Oferta d’ocupació

Protocol actuació situacions d’assetjament