El Consell d’Administració ha aprovat la contractació de la prestació dels serveis de Redacció de Projectes, Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de demolició dels blocs 11, 12, 13 i 14 als carrers Pintor Benedito, Palombar, Alcana i Saoni del Barri Sant Antón.

La duració del contracte comprendrà els següents terminis:

  • Redacció del Projecte de Demolició, Estudi de Seguretat i Salut i Estudi de Gestió de Residus: 2 mesos a comptar des de l’endemà al de la formalització del contracte.
  • Direcció de les Obres i Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres, que comprendrà un període de 6 mesos d’obres i 12 mesos de garantia d’aquestes

L’equip humà haurà d’incloure, en qualsevol cas, com a mínim, un tècnic amb titulació acadèmica habilitant per a la redacció del Projecte de Demolició, Estudi de Seguretat i Salut i Estudi de Gestió de Residus, un tècnic amb titulació acadèmica habilitant per a la Direcció d’Obra del Projecte de Demolició i un tècnic amb titulació acadèmica habilitant per a exercir les funcions de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució.

El pressupost base de licitació (màxim) s’estableix en la quantitat de 43.620,43 euros, IVA no inclòs.

Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació són la proposta econòmica (fins a 49 punts), l’experiència del tècnic redactor, del tècnic director i de la coordinació de seguretat i salut en redacció de projectes i obres de demolició (fins a 18 punts en el cas del tècnic redactor i fins a 15 punts la resta de tècnics, totalitzant 48 punts) i millores (fins a 3 punts).