PIMESA ha rebut el projecte d’execució redactat per GEA ARQUITECTOS per a la construcció d’un edifici de 76 habitatges (12 habitatges d’un dormitori, 53 de dos dormitoris i 11 de tres dormitoris), 2 locals comercials i garatge per a 75 aparcaments sobre una parcel·la situada al carrer Mestre Ángel Llorca.

L’edifici s’ha concebut per al seu ús íntegre en règim de lloguer assequible durant un termini d’explotació de 50 anys, tenint en compte l’alta demanda existent i les necessitats ciutadanes.

La inversió total a realitzar per PIMESA en l’edifici s’estima en 9,1 milions d’euros, sense incloure el cost del solar.

PIMESA ja disposa de la totalitat dels projectes tècnics necessaris per a poder licitar l’execució de les obres de construcció de l’edifici, complint estos projectes tots els requisits per a la possible obtenció d’ajudes a la construcció d’habitatges en lloguer assequible en edificis energèticament eficients.

L’edifici tindrà un consum d’energia primària no renovable molt reduït, inferior al 20% respecte als valors establits per a edificis nous destinats a ús residencial-habitatge, i complirà a més la resta de requisits de gestió de residus, circularitat, preservació del medi ambient i etiquetatge climàtic i mediambiental.

Els habitatges només podran ser arrendades a persones que vagen a tindre el seu domicili habitual i permanent en elles, prioritzant sempre el criteri social, i que tinguen uns ingressos màxims de 4,5 vegades l’IPREM.

El preu estimat del lloguer d’un habitatge de dos dormitoris amb plaça de garatge vinculada, incloent-hi despeses de comunitat i impostos repercutibles a l’habitatge arrendat, es preveu que es fixe entorn d’uns 490 euros mensuals.