El vicepresident de PIMESA, Francisco Soler, al costat del gerent Antonio Martínez han donat a conéixer en roda de premsa que, el Consell d’Administració de PIMESA, reunit el 27 de març de 2024, va acordar per unanimitat dels seus membres aprovar els Comptes Anuals corresponents a l’exercici tancat al 31 de desembre de 2023 i l’Informe de Gestió i elevar-les a l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Elx Ple, com a representant del soci únic de PIMESA, exercint les competències de Junta General Ordinària de la Societat.

Principals magnituds:

 • Inversions realitzades: 6,2 milions d’euros
 • Actius totals: 67,5 milions d’euros
 • Patrimoni net: 53,6 milions d’euros
 • Capital social: 26,4 milions d’euros
 • Inversions immobiliàries i existències: 36 milions d’euros
 • Import net de la xifra de negocis: 8,6 milions d’euros
 • Benefici net: 39.436,57 euros

Balanç

Les inversions realitzades per la Societat en 2023 ascendixen a 6,2 milions d’euros, i es corresponen principalment amb la construcció de l’Edifici de 54 habitatges del Barri Sant Antón per 2,3 milions d’euros, i 3,3 milions d’euros derivats de les adquisicions de tres solars per a ús residencial mitjançant l’operació de permuta d’actius formalitzada amb l’Ajuntament, dos d’ells en el citat Barri i un altre en l’antiga ubicació del Mercat Municipal del Plà.

La situació de PIMESA continua sent molt sòlida des d’un punt de vista econòmic i financer, amb un actiu superior a 67,5 milions d’euros i un patrimoni net de més de 53,6 milions d’euros.

El capital social ascendix a 26,4 milions d’euros i les reserves a 25,8 milions d’euros.

Al tancament de 2023 no es mantenen deutes amb entitats de crèdit.

El balanç inclou el reconeixement de la subvenció per quasi 10 milions d’euros obtinguda a través del Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri del Pla de recuperació, transformació i resiliència 2021-2026, per al desenvolupament de l’Entorn Residencial de Rehabilitació Programada Barri Porfirio Pascual.

Compte de Pèrdues i Guanys

L’import net de la xifra de negocis de l’exercici 2023 ha ascendit a 8.625.307,93 euros.

Quant a les vendes realitzades per la Societat, que totalitzen 4,6 milions d’euros, destaca el lliurament de 4 locals comercials situats en edificis de promocions d’habitatge (tres d’ells mitjançant una operació de permuta d’actius formalitzada amb l’Ajuntament) i l’exercici de l’opció de compra d’un local comercial arrendat en el Centre de Negocis Bulevard Parc.

Els ingressos obtinguts per l’arrendament d’immobles (locals comercials, habitatges, places de garatge, posats Mercat Central i espais en l’Estació d’Autobusos) han ascendit quasi a 1 milió d’euros en 2023, la qual cosa suposa un increment del 10,38% respecte a l’exercici anterior.

La prestació de servicis ha ascendit a 3 milions d’euros en 2023, derivats principalment dels proporcionats a l’Ajuntament pels servicis municipals de mobilitat urbana, que ascendixen a 2,2 milions d’euros, destacant a més l’explotació del Pàrquing Gran Teatre i la renovació urbana del Barri de Sant Antón, havent-se finalitzat per part de PIMESA la comercialització dels 284 habitatges noves dels tres edificis construïts en la primera fase de l’actuació, quedant únicament pendent la demolició dels blocs inicials prevista per als pròxims mesos.

A conseqüència de la baixada dels preus dels carburants al nostre país en 2023, en benefici de les persones usuàries, ha disminuït l’import de les vendes en l’Estació de Servici que gestiona PIMESA en l’Estació d’Autobusos en quasi 1 milió d’euros, la qual cosa ha suposat un descens d’ingressos d’un 22,14% respecte a l’exercici 2022.

La Societat ha obtingut ingressos financers per import de 268.522,06 euros dels quals 243.486,17 euros es deriven de la col·locació dels excedents de tresoreria en entitats financeres.

PIMESA ha obtingut un benefici net de 39.436,57 euros.

Altres dades

 • El període mitjà de pagament a proveïdors ha sigut de 18,06 dies.
 • La plantilla mitjana de la Societat ascendix a 97,35 persones (87,99 indefinides i 9,36 temporals), amb un 50,68% d’homes i 49,31% de dones.
 • La contribució tributària de PIMESA a les arques públiques supera el milió d’euros, corresponent 872.606,73 euros a càrregues socials i 133.262,39 euros a tributs.
 • Els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió han sigut auditats per l’empresa MAZARS AUDITORS, qui una vegada realitzada l’auditoria dels comptes anuals de 2023, ha presentat un escrit dirigit als administradors, en el qual s’adona del treball realitzat i es facilita l’esborrany de l’Informe d’Auditoria, en el qual s’expressa una opinió favorable.
 • Principals projectes en desenvolupament i per als pròxims anys:
 • Ampliació d’Elx Parc Empresarial, estant prevista la presentació del Programa d’Actuació Integrada i Projecte d’Urbanització a l’Ajuntament pròximament.
 • Rehabilitació immobiliària i urbanística del Barri Porfirio Pascual i continuació del procés de renovació urbana del Barri de Sant Antón.
 • Desenvolupament i comercialització d’Elx Campus Tecnològic i de diferents locals i oficines de PIMESA en règim de venda i arrendament.
 • Promoció d’edificis d’habitatges en règim de lloguer assequible en diversos solars propietat de l’Empresa.
 • Ampliació del Servici Bicielx amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Prestació dels servicis municipals de Grua i Depòsit de Vehicles, ORA, Bicielx i ElcheTaxi.
 • Gestió del Mercat Central d’Elx, incloent-hi el projecte de rehabilitació de l’edifici.
 • Explotació dels aparcaments i places de garatge de Gran Teatre, La Llotja, Capità Antonio Mena i Carrús.
 • Explotació de l’Estació d’Autobusos i de totes les activitats incloses en el seu espai.
 • Construcció dels Centres Socioculturals de l’Altet i Torrellano.