OFERTA D’ OCUPACIÓ

El Consell d’Administració de PIMESA acorda anualment, a proposta de la Gerència que té en compte les necessitats organitzatives i de treball, l’Oferta d’Ocupació necessària per a completar la plantilla de personal, aprovant per a cada lloc de treball la seua classificació d’acord amb l’establert al Conveni Col•lectiu de l’Empresa.

L’Oferta d’Ocupació anual es publica formalment en el butlletí Oficial de la Província d’Alacant i en la pàgina web de PIMESA.

OFERTA D’OCUPACIÓ 2024

Descripción Certificado Estado
Oferta d’ocupació 2024 BOPA Publicada

OFERTA D’OCUPACIÓ 2023

Descripción Certificado Estado
Oferta d’ocupació 2023 BOPA Convocada
Oferta d’ocupació 2023 BOPA Modificada
Oferta d’ocupació 2023 BOPA Publicada

PROCESSOS SELECTIUS 2023

CAP/A DEPARTAMENT CONTRACTACIÓ (TÈCNIC SUPERIOR), PER TORN LLIURE MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ
AUXILIAR ADMINISTRACIÓ (OFICIAL 2a ADMINISTRACIÓ), PER PROMOCIÓ INTERNA
Descripció Estat
Contractació Formalitzada
La resta de les comunicacions relatives a este procés es realitzaran a través del Portal del Personal de PIMESA i del correu electrònic de les persones aspirants
Presentació de sol·licituds des de l’1 al 18 de desembre Convocada
Convocatòria BOPA Convocada
Bases Reguladores Aprovades
CAP/A DEPARTAMENT GESTIÓ COMERCIAL (TÈCNIC MITJÀ), PER PROMOCIÓ INTERNA
Descripció Estat
Contractació Formalitzada
La resta de les comunicacions relatives a este procés es realitzaran a través del Portal del Personal de PIMESA i del correu electrònic de les persones aspirants
Presentació de sol·licituds des de l’1 al 18 de desembre Convocada
Convocatòria BOPA Convocada
Bases Reguladores Aprovades

OFERTA D’OCUPACIÓ ANUAL

 

Descripció Certificat Estat
Oferta d’ocupació 2024 BOPA Publicada
Oferta d’ocupació 2023 BOPA Publicada
Oferta d’ocupació 2022 Coberta
Oferta d’ocupació 2021 No convocada per no existir vacants
Oferta d’ocupació 2020 No convocada per no existir vacants
Oferta d’ocupació 2019 Reservada a promoció interna. Coberta
Oferta d’ocupació 2018 Coberta

AVÍS

Per al compliment de la normativa vigent de protecció de dades personals, PIMESA no accepta l’entrega de cap currículum vitae que es realitze a les oficines de l’empresa o per correu, procedint a la seua destrucció en el segon cas, i que no estiga relacionat amb les convocatòries de provisió de llocs de treball que es realitzen expressament.

PROCEDIMENTS DE SELECCIÓ

La selecció de tot el personal laboral fixe de PIMESA es realitzarà d’acord amb l’Oferta d’Ocupació que aprove el Consell d’Administració de l’Empresa, mitjançant convocatòria pública.

Els procediments de selecció de PIMESA tenen caràcter obert i garantitzen la lliure concurrència, sense perjudici dels procediments de promoció interna.

El Consell d’Administració de PIMESA aprova les Bases reguladores dels processos selectius per a la contractació de les persones necessàries per a cobrir els llocs de treball vacants a la plantilla de PIMESA.

Principis REctors Processos Selecció

  • Els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.
  • La publicitat de les convocatòries i de les seues bases.
  • La transparència.
  • La imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció.
  • La independència y discrecionalitat tècnica en l’actuació dels òrgans de selecció.
  • L’adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
  • L’agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

L’execució dels procediments selectius i l’avaluació de les proves i, en el seu cas, mèrits de les persones aspirants, s’encomana a una Comissió de Selecció, un òrgan col•legiat de caràcter tècnic.

CONTRACTACIÓ

La Gerència de PIMESA dona compte al Consell d’Administració dels resultats dels processos de selecció i la proposta de contractació del personal triat per ocupar el lloc o els llocs de treball ofertat/s.