El Consell d’Administració de PIMESA, amb data 31 de gener de 2023, va donar el seu vistiplau al projecte bàsic i d’execució d’enderrocament, estudi de gestió de residus i l’estudi de seguretat i salut de la demolició dels blocs 11 a 14 del Barri de Sant Antón redactats per la consultora AJF INGENIERIA, ARQUITECTURA I URBANISME, SLP (FUSTER ARQUITECTES) i va acordar elevar a l’Ajuntament d’Elx els documents redactats.

El projecte redactat, valorant les característiques dels edificis a demolir, opta per un sistema combinat de demolició: demolició element a element i per col·lapse.

S’executarà la demolició element a element en la fase inicial, on es contemplen els treballs de demolició de les instal·lacions, fusteries, falsos sostres, serralleries, equipament, coberta, etc. D’aquesta manera s’aconsegueix una separació selectiva per materials dels residus en obra, on estarà prevista una zona d’apilament per a cadascun d’ells, ja siga en contenidors o en el sòl.

Una vegada s’hagen retirat tots aquells elements que poden classificar-se en obra, només quedarà l’estructura i forjats. Aquests elements seran demolits per col·lapse mecànicament. Per a això s’utilitzaran els mitjans auxiliars necessaris, com a retroexcavadora, martells pneumàtics, pala carregadora, etc.

El pressupost d’execució per contracta del projecte de demolició redactat ascendeix a la quantitat d’1.426.047,53 euros, més IVA.

Es contempla l’execució de l’enderrocament en 4 fases, cadascuna d’elles destinada a un bloc. Els treballs estaran condicionats pels treballs de desamiantado a realitzar..

El termini total previst per a l’enderrocament dels 4 blocs, tenint en compte la simultaneïtat dels treballs a executar, és d’un màxim de 4,5 mesos.

En l’actualitat PIMESA està treballant en l’elaboració dels corresponents Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques Particulars per a la contractació de les obres de demolició.

L’inici de la demolició s’executarà una vegada reallotjades en els edificis de nova construcció les últimes 25 famílies vulnerables residents en els blocs 11 a 14 amb dret a reallotjament, la qual cosa està previst es realitze de manera immediata. Fins al moment s’han reallotjat en els nous edificis 263 famílies. Després de l’oportuna licitació i adjudicació de les obres de demolició, està previst que els enderrocaments s’executen durant l’últim quadrimestre de 2023.