El Consell d’Administració de PIMESA, amb data 31 de gener de 2023, va acordar aprovar la classificació final de les ofertes per a l’adjudicació de la prestació dels serveis d’assistència tècnica de redacció dels projectes, direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres de rehabilitació de 18 edificis de l’Entorn Residencial de Rehabilitació Programada Barri Porfirio Pascual.

Es va considerar com a oferta econòmicament més avantatjosa entre les quatre rebudes, la presentada per l’empresa INVESTIGACIÓ I CONTROL DE QUALITAT SAU (INCOSA), en haver obtingut la major puntuació en la classificació final. La seua proposta econòmica per a executar els serveis d’assistència tècnica objecte de licitació ascendeix a 241.850 euros, sense incloure IVA, la qual cosa suposa una baixa del 28,10% sobre el pressupost base de licitació.

INCOSA és una empresa d’enginyeria i consultoria amb una àmplia i diversa carta de serveis en els sectors de l’edificació, infraestructures, energia i indústria i una experiència de més de 35 anys, que compta amb equips multidisciplinaris altament especialitzats de les diferents branques de l’enginyeria i l’arquitectura, així com amb els més moderns i innovadors mitjans tecnològics i equips de producció per a aportar valor en els processos edificatoris.

INCOSA és l’empresa matriu del Grup INC GROUP i proporciona una àmplia gamma de serveis d’enginyeria, consultoria, control de qualitat, anàlisi i gestió de projectes. És membre de diferents organitzacions internacionals de prestigi, incloent EFCA, FIDIC i FEPAC. A més, compta amb la certificació ISO 9001, 14001, 166002, i OSHAS 18001 així com el model d’excel·lència EFQM.

Aquesta empresa haurà de presentar davant PIMESA la documentació establida en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula la licitació en el termini màxim de 5 dies hàbils. Està previst que el Consell d’Administració de PIMESA, en la seua pròxima reunió, procedisca a adjudicar els serveis d’assistència tècnica licitats, estant subjecta aquesta adjudicació a recurs especial en matèria de contractació.