El Consell d’Administració de PIMESA, amb data 10 de novembre de 2022, va acordar aprovar el Programa Anual d’Actuació, Inversió i Finançament de la Societat per a l’any 2023.

La inversió total prevista per a 2023 és de 8,82 milions d’euros, sent les actuacions principals la continuació de la renovació urbana del Barri Sant Antón, i en la construcció dels nous Centres Socioculturals de Torrellano i l’Altet.

La principal inversió de la Societat, per un import total de 4,96 milions d’euros, es materialitzarà en el Pla de Regeneració Urbana del Barri Sant Antón, destacant 2,7 milions d’euros per a l’execució del quart edifici de 54 habitatges amb el qual s’inicia la segona fase d’aquesta, 1,4 milions per a l’inici de la demolició dels quatre blocs inicials afectats en la primera fase, i 0,7 milions amb el pagament de la indemnització o preu just per l’expropiació i desallotjament de la trentena d’habitatges dels Blocs 11 a 14 els propietaris dels quals estan actualment pendents de traslladar-se als nous edificis construïts, encarregant-se PIMESA de gestionar els lloguers socials dels habitatges en els nous edificis.

En 2023 es preveu així mateix que s’inicien les obres de construcció dels Centres Socioculturals de Torrellano i l’Altet, amb una inversió prevista en l’exercici de 0,8 milions d’euros.

D’altra banda , el pressupost contempla la formalització en 2023 d’una permuta d’immobles entre l’Ajuntament d’Elx i PIMESA, per un valor de 1,7 milions d’euros, mitjançant la qual la Societat entregarà sis locals per a diversos usos municipals, aportant l’Ajuntament a PIMESA les dues parcel·les no construïdes en el Barri Sant Antón i d’un local en el quart edifici construït.

Destaca així mateix una inversió prevista pròxima als 200.000 euros en la redacció de la documentació urbanística necessària per a la Programació i Reparcel·lació de l’Actuació Integrada de l’ampliació d’Elx Parc Empresarial. S’estima que al tancament de l’exercici 2023 l’Ajuntament haurà aprovat el Programa de l’Actuació Integrada presentat, i adjudicat a PIMESA la condició d’agent urbanitzador, trobant-se en fase de tramitació administrativa el Projecte de Reparcel·lació.

La resta d’inversions previstes en l’àrea immobiliària es distribueixen en diversos projectes: en la divisió i l’acabat superficial de locals i oficines a Elx Campus Tecnològic, en la redacció dels projectes de construcció de l’edifici a promoure destinat a habitatges en lloguer en el Sector E-5, o en elements varis de l’estructura de PIMESA.

Per part seua , les inversions previstes en l’àrea de mobilitat urbana ascendeixen a 0,4 milions d’euros que es dedicaran principalment a la compra de dos vehicles grua per a la retirada de vehicles en la via pública i d’un vehicle amb remolc per a Bicielx, a la redacció del projecte per a la construcció d’un nou Depòsit Municipal per al servei de retirada de vehicles en la via pública de vehicles, a la renovació d’inversors en la planta fotovoltaica existents en l’Estació d’Autobusos i a la instal·lació d’una nova planta fotovoltaica per a autoconsum en l’Estació de Servei.

La xifra de negocis per a 2023 s’estima en 11,74 milions d’euros, amb un resultat net previst pròxim als 440.000 euros.

El patrimoni net de la Societat a 31 de desembre de 2023, compost pel capital, les reserves i el resultat de l’exercici, ascendirà a 52,9 milions d’euros