El Consell d’Administració de PIMESA, en sessió celebrada el 22 de juny de 2022, va acordar adjudicar a l’empresa CONSULTORS ASSOCIATS INGENIERIA I URBANISME, SLP (CAINUR) el contracte de prestació dels serveis de redacció de projectes, direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut de l’ampliació d’Elx Parc Empresarial, per import de 426.679,45 euros, més IVA, en haver obtingut la major puntuació en la classificació final de les ofertes rebudes a la licitació, i haver aportat correctament la documentació requerida.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei de Contractes del Sector Públic, els acords adoptats pel Consell d’Administració són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació previ a la interposició del contenciós-administratiu, per la qual cosa la formalització del contracte no podia efectuar-se abans del transcurs de 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats, que va ser efectuada a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, publicant-se simultàniament en el Perfil del Contractant de PIMESA.

Amb data 13 de juliol de 2022, dins del termini establit a aquest efecte, va ser interposat recurs davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) pel representant de la societat GRUP DAYHE DEVELOPMENT & INVESTEMENT, SL contra el citat acord d’adjudicació.

Amb data 15 de setembre de 2022 el TACRC va dictar Resolució núm. 1047/2022 acordant:

“…

Primer. Desestimar el recurs interposat per (…), en representació de GRUP DAYHE DEVELOPMENT & INVESTMENT, S.L., contra l’adjudicació de la licitació convocada pel Consell d’Administració de Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx, S. a. per a contractar els “Serveis d’assistència tècnica de Redacció de la documentació necessària per a la Programació, Reparcel·lació i execució del desenvolupament de l’Actuació Integrada del Sector E-49 del Pla General d’Elx; i de la Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres d’urbanització, connexions exteriors i rehabilitació edificatòria”, expedient 2022/A/008.

Segon. Alçar la suspensió del procediment de contractació, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 57.3 de la LCSP.

Tercer. Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del recurs, per la qual cosa no procedeix la imposició de la multa prevista en l’article 58 de la LCSP. …”

Una vegada alçada la suspensió del procediment, PIMESA procedirà aquesta mateixa setmana a formalitzar el corresponent contracte de prestació de serveis amb CAINUR.

La duració del contracte comprendrà les següents fases:

  • Redacció i elaboració del Programa d’Actuació Integrada (incloent alternativa tècnica amb Memòria, Projecte d’Urbanització i Projecte de Rehabilitació). Serà de 10 mesos a comptar des de l’endemà al de la formalització del contracte.
  • Redacció del Projecte de Reparcel·lació. Serà de 12 mesos a comptar des de l’endemà al de la formalització del contracte.
  • Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres, que comprendrà un període de 21 mesos d’obres i 12 mesos de garantia d’aquestes.

L’equip humà de CAINUR adscrit al contracte estarà format per un Enginyer de Camins, Canals i Ports (Coordinador de l’equip), una Arquitecta urbanista, un Advocat especialista en urbanisme, un Enginyer Industrial, un Arquitecte Tècnic, un Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, una Enginyera Tècnic en Topografia i un Coordinador de Seguretat i Salut amb titulació d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques. A més, l’equip comptarà amb un Tècnic especialista en anàlisi de trànsit, mobilitat i acústica, un Assessor-Especialista en hidrologia i obres hidràuliques, tres especialistes en paisatgisme i espai urbà, estudis econòmics i viabilitat i jardineria i valoracions, juntament amb tot el personal de suport necessari (delineants, tècnics de modelatge, autocontrol de qualitat, administratius, etc.).

Ampliació d’Elx Parc Empresarial

L’ampliació d’Elx Parc Empresarial es materialitzarà en el nou sector de sòl urbanitzable d’ús industrial, el Sector E-49, al nord-est de l’actual Parc Empresarial i les característiques principals del qual són: una superfície total de 569.260,01 metres quadrats amb un índex d’edificabilitat brut del 0,5473, la creació de pomes edificables per a ús industrial de diferents grandàries, establint l’ús terciari en la zona sud-oest del sector possibilitant l’increment dels espais lliures i garantint la diversificació d’usos en el sector. A més de la infraestructura verda estructural afig dues zones verdes inundables, a l’est i oest del sector, dissenyades per a minimitzar l’impacte del risc d’inundabilitat que afecta el sector.

L’ampliació d’Elx Parc Empresarial persegueix comptar amb una oferta versàtil de parcel·les aptes per a la implantació d’activitats econòmiques empresarials, amb diferents formats i superfícies, així com incloure en l’oferta parcel·les de dimensió superficial rellevant, capaces d’albergar implantacions singulars a nivell industrial, establint una ordenació flexible, quant a condicions d’edificabilitat i parcel·lació que permeta atendre demandes ad hoc i facilitar noves iniciatives empresarials.

A partir d’aquests moments, PIMESA començarà a adquirir nous terrenys en el Sector E-49.