Amb motiu del canvi d’abanderament de la gasolinera situada en l’Estació d’Autobusos d’Elx, PIMESA està actualitzant la seua política comercial i de clients.

Des del mes de febrer els preus dels combustibles que es venen en la gasolinera han vist reduït el seu preu de manera considerable com es pot comprovar amb la informació diària que s’ofereix a través del seu canal de Telegram.

S Seguint amb l’objectiu principal d’oferir un millor servei als usuaris de l’Estació, el Consell d’Administració de PIMESA ha aprovat les condicions que regularan la venda a crèdit de carburants i els descomptes per volum de venda que aplicarà als seus clients :

  • Les empreses interessades hauran de facilitar les dades de la flota de vehicles autoritzats per als proveïments de carburant a crèdit: matrícula, marca i model.
  • Les tarifes dels carburants seran les fixades en l’Estació de Servei per PIMESA a cada moment.
  • Cada servei de proveïment de carburant generarà un albarà de compra que el conductor/a haurà de signar com a acreditació que l’operació s’ha efectuat, fent-li lliurament de la corresponent còpia per l’expenedor/a.
  • El conductor/a del vehicle autoritzat no abonarà cap quantitat en el moment d’efectuar el proveïment de carburant.
  • PIMESA emetrà la corresponent factura amb periodicitat mensual, l’últim dia hàbil de cada mes, remetent-la per correu electrònic al client per a la seua aprovació i procés.
  • El pagament es realitzarà el desé dia natural del mes següent, mitjançant el deute directe en el compte bancari facilitat pel client en l’ordre de domiciliació que s’adjunte sobre aquest tema.
  • El termini de duració dels contractes s’establirà en UN ANY, i s’anirà renovant per períodes successius mensuals, en el seu cas, de manera automàtica fins que alguna de les parts manifeste la seua intenció de no renovació.

Aquestes condicions estan subjectes a la justificació de solvència de les empreses interessades .

Quant als descomptes per volum de compra, que seran aplicable per a tots els clients amb contracte de venda a crèdit a final de l’exercici conforme als següents trams:

Consum en litresDescompte cèntims/litre IVA inclòs
10.000 – 100.000 0,50
100.001-150.000 1,00
150.001-200.000 1,50
200.001-250.000 2,00
250.001-300.000 3,00
>300,000 4,00