Seguint amb les indicacions establides en l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat d’Elx (EDUSI ELX) en la qual han de participar tots els actors locals a fi d’aconseguir entre altres aspectes, una ciutat més verda i sostenible, l’empresa municipal PIMESA promou la posada en marxa en les seues instal·lacions de l’Estació d’Autobusos de quatre punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Per aquest motiu, el Consell d’Administració celebrat el passat dia 4 d’agost va aprovar el plec que regula el procediment per a la instal·lació i la gestió dels dues unitats de subministrament d’energia d’origen 100% renovable a vehicles elèctrics, consistent en quatre punts de recàrrega ràpida.

El seu objectiu principal és el foment de la mobilitat urbana sostenible, per a facilitar una progressiva adequació a les exigències que regulen l’acció climàtica orientada a la descarbonització de l’economia local i per a oferir un servei afegit a les persones usuàries de l’Estació de Servei i dels residents i visitants de l’entorn urbà on aquesta se situa.

El sistema energètic espanyol ha iniciat un procés de transició cap a un nou paradigma caracteritzat per la descarbonització, la descentralització de la generació, l’electrificació de l’economia, la participació més activa dels consumidors i un ús més sostenible dels recursos.

D’aquesta manera, PIMESA contribueix al compliment del principal objectiu que regeix la política energètica de la Generalitat Valenciana que és impulsar la transició cap a un nou model energètic que estiga basat en l’eficiència energètica, en l’aprofitament de les energies renovables, en les instal·lacions d’autoconsum energètic i en una política de transport i mobilitat sostenible que minimitze l’impacte sobre el medi ambient.

Les alternatives als combustibles fòssils, especialment en els vehicles elèctrics, requereixen per a la seua expansió d’una major disponibilitat de punts de recàrrega públics, preveient-se en l’avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica del Govern d’Espanya obligacions relatives a la instal·lació de punts de recàrrega en les noves instal·lacions de subministrament de carburants, així com en les estacions de servei existents amb major volum de vendes. Amb aquesta acció PIMESA s’avança a la declaració d’obligatorietat apostant per la modernització de les seues instal·lacions

Tota la informació relativa al procediment obert per a tal fi es publicarà en la Plataforma de Contractació de l’Estat i en el Perfil del Contractant de PIMESA