El Consell d’Administració de PIMESA ha aprovat la licitació de prestació dels serveis recollida, descontaminació, tractament i gestió residual dels vehicles al final de la seua vida útil que es troben en les instal·lacions del Depòsit Municipal de Vehicles i en vies públiques del municipi d’Elx.

El contracte objecte d’adjudicació tindrà una duració inicial de dos anys, a comptar des de la seua formalització. El contracte podrà prorrogar-se d’any en any i per un màxim de dos anys addicionals.

El valor estimat del contracte, considerant les possibles pròrrogues, ascendeix a 69.312,12 euros.

El termini de presentació d’ofertes està obert fins al dia 17 de gener de 2020 a les 14.00 hores.

La prestació dels serveis objecte de la licitació comprén, entre altres:

  • La retirada dels vehicles del Depòsit Municipal d’Elx o de qualsevol altre lloc dins del municipi il·licità.
  • Per a tots aquells vehicles que tinguen registre en la Direcció General de Trànsit: emetre i gestionar els certificats de destrucció dels vehicles al final de la seua vida útil i tramitar les baixes definitives dels vehicles davant la Direcció General de Trànsit.
  • Per a tots aquells vehicles que no tinguen registre en la Direcció General de Trànsit o no es puguen identificar les dades del vehicle: emetre un certificat mediambiental de descontaminació que acredite que el vehicle ha sigut gestionat conforme la legislació vigent.
  • Per a tots aquells elements que no tinguen la consideració de vehicles: gestionar el seu ferrallament i emetre un certificat mediambiental de descontaminació que acredite que han sigut gestionats conforme la legislació vigent.
  • La cessió temporal de vehicles al final de la seua vida útil donats de baixa definitiva en la Direcció General de Trànsit, per a finalitats de formació, investigació, protecció civil o simulacres.

Tota la informació relativa a la licitació del contracte es facilita a través del Perfil del Contractant de PIMESA, allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.