PRINCIPIS ESSENCIALS

La plantilla de PIMESA està integrada per personal laboral al servei d’una empresa pública que ha adoptat la forma de societat mercantil.

Les relacions laborals entre PIMESA i el seu personal es regeixen pel Conveni Col•lectiu d’Empresa.

Al personal de PIMESA li resulta d’aplicació la Disposició addicional primera del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, relativa als deures dels empleats públics (Codi de Conducta), els principis rectors d’accés a l’ocupació pública i als criteris d’accés a l’ocupació de les persones amb discapacitat.

FONAMENTS D’ACTUACIÓ

Els òrgans de govern de l’Empresa aplicaran una política de recursos humans que tinga en compte els següents fonaments d’actuació:

 • Servei a la ciutadania i als interessos generals.
 • Igualtat, mèrit i capacitat en l’accés i en la promoció professional.
 • Sotmetiment ple a la Llei i al Dret.
 • Igualtat de tracte entre dones i homes.
 • Objectivitat, professionalitat i imparcialitat en el servei.
 • Eficàcia en la planificació i gestió dels recursos humans.
 • Desenvolupament i qualificació professional permanent del personal.
 • Transparència.
 • Avaluació i responsabilitat en la gestió.
 • Jerarquia en l’atribució, ordenació i acompliment de les funcions i tasques.
 • Negociació col•lectiva i participació, a través del Comité d’Empresa, en la determinació de les condicions d’ocupació.

COMPETÈNCIES DEL CONSELL

El Consell d’Administració de PIMESA té atribuïdes les següents competències en matèria de política de recursos humans:

 • Impulsar, supervisar y coordinar la política de recursos humans de PIMESA.
 • Aprobar la Masa Salarial de PIMESA a 31 de diciembre de cada ejercicio.
 • Aprovar anualment la plantilla de l’Empresa.
 • Aprovar l’Oferta d’Ocupació i els instruments de planificació de personal.
 • Aprovar els programes i el contingut de les proves de selecció de personal, convocar-les i designar els seus tribunals, en els termes establits en el present Conveni.
 • Realitzar les contractacions de personal laboral fix, una vegada superats els procediments selectius aprovats.
 • Establir les instruccions i directrius al fet que ha de subjectar-se la Gerència en la negociació amb el Comité d’Empresa en matèria de condicions laborals.
 • Acordar l’extinció dels contractes del personal laboral.
 • Resoldre els assumptes laborals que se li plantegen.

COMPETÈNCIES DE LA GERÈNCIA

La Gerència de PIMESA té atribuïdes les següents competències en matèria de política de recursos humans:

 • Proposar al Consell d’Administració de l’Empresa la política de recursos humans de PIMESA i executar-la d’acord amb les seues directrius.
 • Dirigir, gestionar i administrar els recursos humans de l’Empresa, adoptant les decisions sobre sistemes, mètodes i procediments d’organització del treball que considere oportú per a complir les directrius marcades pel Consell d’Administració, les finalitats socials i els objectius empresarials.
 • Elevar al Consell d’Administració la proposta de plantilla de l’Empresa, per a la seua aprovació.
 • Realitzar la proposta d’Oferta d’Ocupació i els instruments de planificació de personal, per a la seua aprovació pel Consell d’Administració.
 • Establir i negociar amb el Comité d’Empresa les bases de selecció i de provisió de personal, per a la seua aprovació pel Consell d’Administració.
 • Organitzar els procediments selectius fins a la proposta de la contractació del personal laboral fix al Consell d’Administració.
 • Realitzar les contractacions de personal laboral temporal, una vegada superats els procediments selectius que corresponguen.
 • Intervenir en las negociaciones con el Comité de Empresa respecto de las condiciones laborales en el ámbito de sus competencias y facultades.
 • Intervindre en les negociacions amb el Comité d’Empresa respecte de les condicions laborals en l’àmbit de les seues competències i facultats.
 • Impulsar, coordinar i, en el seu cas, establir i executar els plans i mesures en matèria de formació del personal de PIMESA.