DRETS RGPD

Promocions e Iniciatives Municipals d’Elx S.A. (PIMESA) manifesta un compromís actiu amb el compliment dels principis de la protecció de dades recollits en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

EXERCICI DELS DRETS

PIMESA, com a responsable del tractament, facilitarà a la persona interessada l’exercici dels seus drets en virtut dels articles 15 a 22 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

L’exercici dels drets es caracteritza pel següent:

 • Podran exercir-se directament o per mitjà de representant legal o voluntari. Els titulars de la pàtria potestat podran exercitar en nom i representació dels menors de catorze anys els drets que pogueren correspondre’ls legalment.
 • Quan PIMESA tinga dubtes raonables en relació amb la identitat de la persona física que cursa la sol•licitud per a l’exercici dels seus drets, podrà sol•licitar la informació addicional necessària per a confirmar la identificació.
 • PIMESA està obligada a informar a la persona afectada sobre els mitjans a la seus disposició per a exercir els drets que li corresponen. Els mitjans deuran ser fàcilment accessibles. L’exercici dels drets no podrà ser denegat pel sol motiu d’optar la persona interessada per un altre mitjà diferent als quals es plantegen en aquest apartat de la web.
 • En alguns casos, l’encarregat del tractament podrà tramitar, per compte de PIMESA com a responsable, les sol•licituds d’exercici formulades per les persones afectades dels seus drets si així s’establira en un contracte o acte jurídic que els vincule.
 • Les sol•licituds es respondran per PIMESA en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol•licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol•licituds. PIMESA informarà a la persona interessada de qualsevol d’aquestes pròrrogues en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol•licitud, indicant els motius de la dilació.
 • Quan la persona interessada presente la sol•licitud per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per mitjans electrònics quan siga possible, a menys que la persona afectada sol•licite que es facilite d’una altra manera.
 • Si PIMESA no donara curs a la sol•licitud de la persona interessada, li informarà sense dilació, i a més tardar transcorregut un mes de la recepció de la sol•licitud, de les raons de la seua no actuació i de la possibilitat de presentar una reclamació davant d’una autoritat de control i exercitar accions judicials.
 • La prova del compliment del deure de respondre a la sol•licitud d’exercici dels seus drets formulats per la persona afectada recau sobre PIMESA.
 • La informació facilitada, així com tota la comunicació i qualsevol actuació realitzada per PIMESA, seran a títol gratuït. Quan les sol•licituds siguen manifestament infundades o excessives, especialment degut al seu caràcter repetitiu, PIMESA podrà:
 1. Cobrar un cànon raonable en funció de les despeses afrontades per facilitar la informació o la comunicació o realitzar l’actuació sol•licitada, o
 2. negar-se a actuar respecte a la sol•licitud.

PIMESA suportarà la càrrega de demostrar el caràcter manifestament infundat o excessiu de la sol•licitud.

 • Quan les lleis aplicables a determinats tractaments establisquen un règim especial que afecte a l’exercici dels drets reconeguts en el RGPD, s’estarà al disposat en les mateixes.

DRET D’ACCÉS

L’exercici de dret d’accés suposa que Vostè com a persona interessada pot dirigir-se a PIMESA, com a responsable del tractament, per a que li confirme si està tractant o no les seues dades de caràcter personal i, en tal cas, a obtindre la següent informació:

 1. Una copia de les seues dades personals que són objecte del tractament.
 2. Les finalitats del tractament.
 3. Les categories de dades personals que tracten.
 4. Els destinataris o les categories de destinataris als que es van comunicar o seran comunicades les dades personals, en particular, els destinataris en països tercers o organitzacions internacionals.
 5. El termini previst de conservació de les dades personals, o si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
 6. L’existència del dret a sol•licitar a PIMESA la rectificació o supressió de les seues dades personals, la limitació del tractament de les seues dades personals o oposar-se a aquest tractament.
 7. El dret a presentar una reclamació davant d’una Autoritat de Control.
 8. Quan les dades personals no s’hagen obtingut directament de Vostè, qualsevol informació possible sobre el seu origen.
 9. L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, i al menys en tals casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a Vostè.
 10. Quan es transferisquen dades personals a un tercer país o a una organització internacional, té dret a ser informat de les garanties adequades en les que es realitzen les transferències.

Quan exercite el seu dret d’accés a PIMESA, deu indicar les dades o activitats de tractament a les que es refereix la seua sol•licitud. En cas contrari, PIMESA pot sol•licitar-li, abans de procedir a facilitar-li la informació, que especifique si es refereix a totes o a una part de les dades.

Sols podrà sol•licitar l’exercici del dret d’accés cada sis mesos, llevat que existisca una causa legítima per a tal cas; en cas contrari, es pot considerar una sol•licitud repetitiva, podent PIMESA cobrar un cànon proporcional a les despeses suportades o negar-se a facilitar-li el seu dret.

Si elegeix un mitjà distint al que li ofereix PIMESA que supose una despesa excessiva o desproporcionada, deurà assumir l’excés de despeses que la seua elecció comporte.

Aquest dret es recull en l’article 15 del RGPD i en l’article 13 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

Descarregue ací el formulari per exercir el seu dret front PIMESA, responsable del tractament de dades de caràcter personal.

DRET DE RECTIFICACIÓ

L’exercici d’aquest dret supon que Vostè com a persona interessada pot obtindre la rectificació de les seues dades personals que siguen inexactes sense dilació indeguda de PIMESA, com a responsable del tractament.

Tenint en compte les finalitats del tractament, té dret a que es completen les dades que siguen incompletes, inclús mitjançant una declaració addicional.

En la seua sol•licitud deurà indicar a quines dades es refereix i la correcció que cal realitzar. A més, quan siga necessari, deurà acompanyar a la seua sol•licitud la documentació que justifique la inexactitud o el caràcter incomplet de les seues dades.

Aquest dret es recull en l’article 16 del RGPD i en l’article 14 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

Descarregue ací el formulari per exercir el seu dret front PIMESA.

DRET D’OPOSICIÓ

L’exercici d’aquest dret supon que es pot posar a que el responsable realitze un tractament de les dades personals quan siguen objecte d’un tractament basat en una missió d’interès públic, en l’interès legítim, inclosa l’elaboració de perfils.

El responsable deixarà de tractar les dades llevat que acredite motius imperiosos que prevalguen sobre els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Quan el tractament tinga com a finalitat el màrqueting directe, incloga també l’elaboració de perfils, exercitant aquest dret per a aquesta finalitat, les dades personals deixaran de ser tractades per a tals finalitats.

Té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils que produïsca efectes jurídics o li afecte significativament.

Com a excepció, no s’aplicarà si la decisió:

– és necessària per a la celebració o l’execució d’un contracte entre vostè i el responsable del tractament. En aquest cas, el responsable del tractament adoptarà les mesures adequades per salvaguardar els seus drets i llibertats i els seus interessos legítims, com a mínim el dret a obtindre intervenció humana per part del responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.

– està autoritzada pel dret de la Unió o pel dret de Espanya que s’aplique al responsable del tractament i que s’establisquen mesures adequades per salvaguardar els dret i llibertats i els seus interessos legítims.

– es base en el seu consentiment explícit. En aquest cas, el responsable del tractament adoptarà les mesures adequades per salvaguardar els seus drets i llibertats i els seus interessos legítims, com a mínim el dret a obtindre intervenció humana per part del responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.

 

Aquest dret es recull en l’article 18 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i en l’article 21 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades).

Descarregue ací el formulari per exercir el seu dret front PIMESA.

DRET DE SUPRESSIÓ (DRET AL OBLIT)

L’exercici d’aquest dret suposa que Vosté com a persona interessada pot sol•licitar a PIMESA, com a responsable del tractament, la supressió de les dades personals que el concerneixen quan concórrega alguna de les següents circumstàncies:

a. Les seues dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les que van ser recollides o tractades d’una altra manera.

b.El tractament de les seues dades personals s’ha basat en el consentiment que va prestar a PIMESA, i retira el mateix, sempre que el citat tractament no es base en una altra causa que ho legitime.

c. S’ha oposat al tractament de les seues dades personals en exercitar el dret d’oposició en les següents circumstàncies:

– El tractament de PIMESA es fonamentava en el compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics, o en la necessitat de satisfer interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguen els seus interessos o els seus drets i llibertats fonamentals que requerisquen la protecció de dades personals, en particular quan la persona interessada siga un xiquet; i això si no prevalen uns altres motius legítims per al tractament.

– Quan el tractament de les seues dades personals tenen per objecte el màrqueting directe, incloent l’elaboració de perfils relacionada amb el citat màrqueting. En aquest cas, PIMESA podrà conservar les seues dades identificatives que resulten necessàries amb la finalitat d’impedir tractaments futurs per a finalitats de màrqueting directe.

d. Les seues dades personals han sigut tractades il•lícitamente.

e. Les seues dades personals han de suprimir-se per al compliment d’una obligació legal establida en el Dret de la Unió o de l’Estat Espanyol que siga d’aplicació a PIMESA.

f. Les dades personals s’han obtingut de manera lícita en relació amb l’oferta directa a xiquets de serveis de la societat de la informació.

PIMESA quan haja fet públics les seues dades personals i estiga obligada a suprimir-los, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seua aplicació, adoptarà mesures raonables, incloses mesures tècniques, amb mires a informar als responsables que estiguen tractant les dades personals de la seua sol•licitud de la supressió de qualsevol enllaç a eixes dades, o qualsevol còpia o rèplica de les mateixes.

La supressió de dades personals no s’aplicarà quan el tractament siga necessari:

a. Per a exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació.

b. Per al compliment d’una obligació legal que requerisca el tractament de dades imposada pel Dret de la Unió o dels Estats membres que s’aplique a PIMESA, o per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable.

c. Per raons d’interés públic en l’àmbit de la salut pública.

d. Amb finalitats d’arxiu en interés públic, finalitats d’investigació científica o històrica o finalitats estadístiques, en la mesura en que el dret de supressió poguera fer impossible o obstaculitzar greument l’assoliment dels objectius d’aquest tractament.

e. Per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Aquest dret es recull en l’article 17 del RGPD i en l’article 15 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

Descarregue ací el formulari per exercir el seu dret front PIMESA.

DRET A LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT

Vosté com a persona interessada te dret a obtindre de PIMESA la limitació del tractament de les seues dades personals quan es complisca alguna de les condicions següents:

 1. Impugne l’exactitud de les seues dades personals, durant un termini que permeta a PIMESA verificar l’exactitud d’aquests.
 2. El tractament es il•lícit i Vosté s’oposa a la supressió de les seues dades personals i sol•licita en el seu lloc la limitació del seu ús.
 3. PIMESA ja no necessita les seues dades personals per a les finalitats del tractament, però Vosté els necessita per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 4. Vosté ha exercit el seu dret d’oposició al tractament, mentre es verifica si els motius legítims de PIMESA prevalen sobre els seus.

Quan el tractament de dades personals s’haja limitat, aquestes dades només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seua conservació, amb el consentiment de la persona interessada o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interés públic important de la Unió o d’un determinat Estat membre.

Tota persona interessada que haja obtingut la limitació del tractament serà informada per PIMESA abans de l’aixecament d’aquesta limitació.

El fet de que el tractament de les dades personals estiga limitat ha de constar clarament en els sistemes d’informació de PIMESA.

Aquest dret es recull en l’article 18 del RGPD i en l’article 16 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

Descarregue ací el formulari per exercir el seu dret front PIMESA.

DRET A LA PORTABILITAT

L’exercici d’aquest dret suposa que Vosté com a persona interessada te dret a rebre les dades personals que li incumbeixen, que haja facilitat a PIMESA com responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable, i puga transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan siga tècnicament possible, sempre que el tractament es legitime sobre la base del consentiment o en el marc de l’execució d’un contracte i el tractament s’efectue per mitjans automatitzats.

L’exercici d’aquest dret s’entén sense perjudici del dret de supressió o dret a l’oblit i sense que puga afectar negativament als drets i llibertats d’uns altres.

Aquest dret, per la seus pròpia naturalesa, no s’aplicarà quan el tractament siga necessari pel compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits a PIMESA.

Aquest dret es recull en l’article 20 del RGPD i en l’article 17 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

Descarregue ací el formulari per exercir el seu dret front PIMESA.

DRET A NO SER OBJECTE DE DECISIONS INDIVIDUALITZADES

L’exercici d’aquest dret suposa garantir que no siga objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produïsca efectes jurídics sobre Vosté o li afecte significativament de manera similar.

Sobre aquesta elaboració de perfils, es tracta de qualsevol forma de tractament de les seues dades personals que avalue aspectes personals, en particular analitzar o predir aspectes relacionats amb el seu rendiment en el treball, situació econòmica, salut, les preferències o interessos personals, fiabilitat o el comportament.

 • Siga necessària per a la celebració o execució d’un contracte entre Vosté i PIMESA.
 • El tractament de les seues dades es fonamente en el seu consentiment prestat prèviament.
 • Està autoritzada pel Dret de la Unió o dels Estats membres que s’aplique a PIMESA.
 • PIMESA adoptarà les mesures adequades per a salvaguardar els seus drets i llibertats i els seus interessos legítims, com a mínim el dret a obtindre intervenció humana per part del responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.

  Aquest dret es recull en l’article 22 del RGPD.

  Descarregue ací el formulari per exercir el seu dret front PIMESA.