MASSA SALARIAL

La massa salarial de PIMESA a 31 de desembre de cada any inclou les retribucions fixes (Salari base, Complement lloc de treball, Pagues extres i Plusos fixos), i les retribucions variables (Triennis, Plusos salarials, Hores extres i les retribucions en espècie).

La massa salarial comprén els conceptes indicats que corresponguen al personal laboral amb contracte indefinit, excloent-se a aquest efecte a la Gerència, en tindre una relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció i el personal amb contractes temporals.

La massa salarial s’ha calculat per a cada Grup Professional que conforma la plantilla de PIMESA i s’han distribuït en retribucions fixes, Salari base, Complement Lloc de treball, Gratificacions extraordinàries i Plusos salarials fixos (Menyscapte de diners, Plus perillositat, Plus mane, Plus responsabilitat i Plus dedicació) i en retribucions variables que comprén els Triennis, les retribucions en espècie (assegurança d’accidents establit en el Conveni Col·lectiu, quotes de col·legiats i renovació de permisos de circulació professional) i plusos variables (Plus festiu, Plus nocturnitat, Plus diumenge, Plus Guàrdia Localitzada) i hores extres.

(Informació actualitzada el dia 13 de maig de 2024)