MASSA SALARIAL

La massa salarial de PIMESA a 31 de desembre inclou les retribucions fixes (Salari base, Pagues extres i Plusos fixos), les retribucions variables (Plusos salarials i Hores extres) i les retribucions en espècie. Els complements personals existents (Antiguitat consolidada i Complement personal) no són massa salarial i es presenten a títol informatiu.

La massa salarial comprén els conceptes indicats que corresponguen al personal laboral amb contracte indefinit, excloent-se, a aquest efecte, la Gerència en tindre una relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció, el personal que té la consideració de recurrent i el personal amb contractes temporals.

La massa salarial s’ha calculat per a cada Grup Professional que conforma la plantilla de PIMESA i s’han distribuït en retribucions fixes, Salari base, Gratificacions extraordinàries i Plusos salarials fixos (Menyscapte de diners, Plus perillositat, Plus mane, Plus responsabilitat i Plus dedicació), en retribucions en espècie (assegurança d’accidents establit en el Conveni Col·lectiu, quotes de col·legiats i renovació de permisos de circulació professional), en retribucions variables (Plus festiu, Plus nocturnitat, Plus diumenge, Plus disponibilitat i Plus jornada especial manteniment) i hores extres i les prestacions d’incapacitat temporal a càrrec de l’Empresa.

(Informació actualitzada el dia 16 de juliol de 2021)