INFORMACIÓ DE SERVEIS

PIMESA dona compte de la informació estadística necessària per a valorar el grau de compliment i qualitat dels serveis públics que presta, tenint en compte el que s’estableix en la legislació d’aplicació en matèria de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.