L’Excm. Ajuntament Ple, com a representant del soci únic de la Societat “Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx, S.A.” (PIMESA), exercint les competències de Junta General, de conformitat amb l’article 16 dels Estatuts Socials, en la sessió extraordinària celebrada el 31 de juliol de 2023, va acordar el nomenament com a membres de ple dret del Consell d’Administració de la societat municipal, per termini de quatre anys, a:

− Pablo Ruz Villanueva que com a Alcalde d’Elx ostenta la Presidència del Consell.

− Francisco José Soler Obrero.

− José Claudio Guilabert Gómez.

− Vicente Jesús Granero Miralles.

− Samuel Ruiz Tena.

− Héctor Díez Pérez.

− Iván Gómez Peñalver.

− Esther Díez Valero.

El Consell d’Administració de PIMESA en sessió extraordinària celebrada el 3 d’agost de 2023 es va constituir formalment, nomenant com a Vicepresident 1r a Francisco José Soler Obrero i com a Secretari a Vicente Jesús Granero Miralles.

El Gerent de PIMESA continua sent Antonio Martínez Gómez.

La constitució formal del Consell significa que està plenament operatiu per a desenvolupar les seues facultats estatutàries i legals. De fet , el mateix dia 3 d’agost va celebrar la seua primera sessió ordinària, amb una part resolutiva relacionada amb actuacions i projectes relacionats amb els fins socials de PIMESA i una altra d’activitats de control.