El Consell d’Administració de PIMESA, reunit el 28 de març de 2023, ha acordat formular els Comptes Anuals corresponents a l’exercici tancat al 31 de desembre de 2022 i l’Informe de Gestió.

Durant l’exercici 2022 PIMESA ha obtingut un benefici net de 233.308,53 euros.

L’import net de la xifra de negocis de l’exercici 2022 ha ascendit a 10.011.741,43 euros, amb un increment d’un 20,89% respecte a 2021.

Quant a les vendes realitzades per la Societat, destaquen el lliurament d’una parcel·la destinada a ús industrial situada a Elx Parc Empresarial, un local en el Centre de Negocis Bulevard Parc i un habitatge amb plaça de garatge vinculada, havent-se incrementat l’import de les vendes de carburants a conseqüència de l’augment del seu preu durant 2022.

Els ingressos per arrendament han ascendit quasi a 1 milió d’euros en 2022, amb un lleuger increment respecte a l’exercici anterior, a conseqüència del lloguer del local de l’Estació Autobusos destinat a restauració i del lloguer d’oficines de l’Edifici 77a.1 d’Elx Campus Tecnològic.

La prestació de serveis ha ascendit a 3,6 milions d’euros en 2022, derivats principalment dels prestats a l’Ajuntament d’Elx per la renovació del Barri de Sant Antón, havent-se entregat 76 habitatges, i pels serveis municipals de mobilitat urbana.

Les inversions realitzades per la Societat en 2022 ascendeixen a 1,1 milions d’euros, i es corresponen principalment amb la construcció de l’Edifici de 54 habitatges i de la reurbanització d’una zona verda del Barri Sant Antón. La situació de PIMESA al tancament de 2022 continua sent molt sòlida des d’un punt de vista econòmic i financer, amb un actiu superior a 56 milions d’euros i un patrimoni net de més de 52 milions d’euros, i mancant d’endeutament.