El Consell d’Administració, en sessió celebrada el dia 2 de maig, va aprovar el Plec de condicions de comercialització en règim de lloguer dels locals i oficines de l’Edifici 77b.1 d’Elx Campus Tecnològic.

Sent pròxima la finalització de les obres de construcció d’aquest edifici, s’inicia la seua comercialització per a la captació d’empreses de base tecnològica i la seua pròxima instal·lació a Elx.

PIMESA posa en lloguer 2.545,56 metres útils de locals en planta baixa i oficines en quatre plantes en altura. A més, baix rasant es comercialitzen dos soterranis per a aparcament de vehicles que compten amb 34 places per a automòbils.

La configuració final dels locals i oficines de l’edifici és altament flexible i modulable, per a donar respostes a les necessitats concretes de tot tipus d’empreses innovadores i tecnològiques de qualsevol grandària i necessitats, podent-se agrupar diverses unitats en mòduls compresos en els següents rangs:

  • Locals en planta baixa:              entre 89,60 m2 i 418,96 m2 útils.
  • Oficines:                                        entre 97,50 m2 i 2.126,60 m2 útils.

Les rendes arrendatícies s’han fixat en diversos trams, en funció de la tipologia dels immobles, del nombre de metres quadrats arrendats o places de garatge arrendades i de la duració dels terminis contractuals:

  • Locals en planta baixa:      entre 5,75 € i 6,25 € mensuals per m2 útil.
  • Oficines:                          entre 4,75 € i 5,50 € mensuals per m2 útil.
  • Places de garatge:              entre 35 € i 40 € mensuals per plaça.

El Plec es publicarà en el Perfil del Contractant de PIMESA allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Elx Campus Tecnològic

Elx Campus Tecnològic es conceptua com un pol tecnològic, situat a Elx Parc empresarial i promogut per l’Ajuntament d’Elx a través de PIMESA, per a l’establiment d’empreses de clar caràcter innovador i centre de referència de l’economia de la nova era; un lloc d’alta qualitat per a la instal·lació de PIMES i grans empreses tecnològiques, innovadores i respectuoses amb el medi ambient, dedicades a la producció de serveis avançats i la I+D+i.

L’àmbit d’Elx Campus Tecnològic comprén les pomes 74, 75, 77 i 78 d’Elx Parc Empresarial, cadascuna de les quals inclou diverses parcel·les edificables per a ús terciari i zones verdes públiques. Les referides pomes estan separades entre si per dos viaris de diferent secció que creuen l’actuació de nord a sud i d’est a oest, les calles Cercle Obrer Il·licità i Antonio José Cabanilles.

Els edificis es configuren perimetralment al voltant d’un gran parc públic, convertint-se el projecte com la “porta d’entrada” de la nova economia al propi parc empresarial, com un motor per a impulsar a les empreses instal·lades al fet que inicien i/o completen el seu necessari procés de transformació i modernització.

Elche Campus Tecnológico comprende una superficie total de 93.000 metros cuadrados, de los cuales a zona verde se destina un parque central de 53.000 metros cuadrados y a edificios para actividades económicas se dedica una superficie construida de 43.000 metros cuadrados.