El Consell d’Administració ha aprovat la contractació de la prestació dels serveis d’assistència tècnica de Redacció de la documentació necessària per a la Programació, Reparcel·lació i execució del desenvolupament de l’Actuació Integrada del Sector E-49 del Pla General d’Elx (ampliació d’Elx Parc Empresarial); i de la Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres d’urbanització, connexions exteriors i rehabilitació edificatòria, aprovant els corresponents Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques Particulars.

La duració del contracte comprendrà les següents fases:

 • Redacció i elaboració del Programa d’Actuació Integrada. Serà de 10 mesos a comptar des de l’endemà al de la formalització del contracte.
 • Redacció del Projecte de Reparcel·lació. Serà de 12 mesos a comptar des de l’endemà al de la formalització del contracte.
 • Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres, que comprendrà un període de 21 mesos d’obres i 12 mesos de garantia d’aquestes.

L’equip humà adscrit al contracte estarà format per un nombre suficient de tècnics competents per a cadascuna de les matèries objecte dels treballs, havent d’incloure, en qualsevol cas, com a mínim:

 • Arquitecte
 • Enginyer de Camins, Canals i Ports
 • Advocat especialista en urbanisme
 • Enginyer Industrial o Enginyer Tècnic Industrial
 • Arquitecte Tècnic
 • Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
 • Auxiliar de Topografia
 • Coordinador de Seguretat i Salut

A més, haurà de comptar amb personal de suport necessari (delineants, administratius, auxiliars, etc.).

El pressupost base de licitació (màxim) s’estableix en la quantitat de 568.754,27 euros, IVA no inclòs.

Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació són la memòria tècnica i funcional de la proposta (fins a 15 punts), el planning de gestió i tramitació dels diferents programes i projectes (fins a 15 punts), la proposta econòmica (fins a 40 punts), l’experiència en els últims 15 anys en redacció de projectes d’urbanització (fins a 9 punts), en projectes de reparcel·lació (fins a 9 punts), en projectes i direcció de rehabilitació d’edificis (fins a 5 punts), en direcció d’obres d’urbanització (fins a 5 punts) i millores (fins a 2 punts).