El Consell d’Administració ha aprovat adjudicar a COR ASOC, S.L. els serveis de Redacció de Projectes, Direcció d’Obres i Coordinació de Seguretat i Salut per a la construcció del Centre Sociocultural de Torrellano, per un import de 54.600 euros, IVA no inclòs, en determinar-se com l’oferta millor valorada de les deu que es van presentar a la licitació.

Aquesta empresa tindrà un termini màxim de 30 dies des de la signatura del contracte per a realitzar l’alçament topogràfic i l’estudi previ edificatori; un termini màxim de 2 mesos per a realitzar el Projecte Bàsic, Estudi de Gestió de Residus i Estudi de Seguretat i Salut des de l’aprovació de l’Estudi Previ; i un termini màxim de 3 mesos per a redactar el Projecte d’Execució des de l’aprovació del Projecte Bàsic.

Una vegada redactats aquests projectes, el termini corresponent a l’execució de les obres del Centre Sociocultural s’estima en 20 mesos a comptar des de la signatura de l’Acta de Replanteig.