El Consell d’Administració de PIMESA, amb data 25 d’octubre de 2021, va acordar aprovar el Programa Anual d’Actuació, Inversió i Finançament de la Societat per a l’any 2022.

La inversió total prevista per a 2022 és de 7,94 milions d’euros, sent les actuacions principals l’adquisició de terrenys per a l’ampliació d’Elx Parc Empresarial i la continuació de la renovació urbana del Barri Sant Antón.

La principal inversió de la Societat, per import de 4,76 milions d’euros, es destinarà a l’adquisició de terrenys en l’ampliació d’Elx Parc Empresarial.

Després de l’aprovació de la tramitació per part de l’Ajuntament d’Elx de l’ordenació detallada en l’últim trimestre de 2021, en 2022 es preveu la formalització del contracte d’assistència tècnica d’elaboració del Programa per al desenvolupament de l’Actuació Integrada de l’ampliació d’Elx Parc Empresarial.

Aquest document, inclourà Memòria, Projecte d’Urbanització i connexions exteriors i Projecte de Reparcel·lació, així com el Projecte de Rehabilitació de la “Casa de la Mina”, en estar catalogada en el Pla General amb nivell de protecció ambiental, contemplant-se que al tancament de l’exercici 2022 estiguen finalitzats la Memòria i l’avantprojecte d’urbanització.

A més, PIMESA, en la seua condició d’Ens Gestor del Pla de Regeneració Urbana del Barri Sant Antón, destinarà 2,4 milions d’euros a aquesta actuació, destacant 1,5 milions d’euros per a l’execució del quart edifici de 54 habitatges amb el qual s’inicia la segona fase d’aquesta, i més de 600.000 de euros per a l’inici de la demolició dels quatre blocs inicials afectats en la primera fase, invertint la quantitat restant en l’adequació de la zona verda situada en aquest àmbit.

La resta d’inversions previstes en l’àrea immobiliària ascendeixen a 300.000 euros, distribuïts en diversos projectes: la divisió i l’acabat superficial de locals i oficines a Elx Campus Tecnològic, la contractació de l’assistència tècnica per a la redacció de projectes i per a la construcció dels Centres Socioculturals de L’Altet i Torrellano i la millora de les instal·lacions del Mercat Central la gestió del qual està realitzant PIMESA.

Per part seua, les inversions previstes en l’àrea de mobilitat urbana ascendeixen a 400.000 euros que es dedicaran principalment a la compra de tres vehicles grua i a la redacció del projecte per a la construcció d’un nou Depòsit Municipal per al servei de retirada de vehicles en la via pública de vehicles, la instal·lació d’una planta fotovoltaica per a autoconsum en l’Estació de Servei i per a la dotació d’un vehicle al Servei d’ordenació i regulació d’aparcaments en la via Pública (ORA).

La xifra de negocis per a 2022 s’estima en 16,35 milions d’euros, amb un resultat net previst pròxim als 240.000 euros.

El patrimoni net de la Societat a 31 de desembre de 2022, compost pel capital, les reserves i el resultat de l’exercici, ascendirà a 52 milions d’euros després d’haver compensat les pèrdues de 12.000 euros previstes per a l’exercici 2021 a conseqüència de la continuació de l’afectació a les activitats de l’empresa provocada per la crisi sanitària, econòmica i social per la pandèmia generada pel COVID-19, contra reserves voluntàries de la Societat.