Amb data 1 d’octubre de 2021 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Elx ha aprovat llista provisional d’admesos que podran optar a la compra d’un habitatge en els Edificis 2 i 3 del Barri Sant Antón.  

De conformitat amb el procediment establit en el Plec de condicions per a la comercialització, per concurs públic, de 13 habitatges en l’Edifici 2 i 90 habitatges en l’Edifici 3 del Barri Sant Antón, les persones sol·licitants podran, en un termini màxim de deu dies naturals, a comptar des de la publicació d’aquesta llista, pararevisar el seu expedient, esmenar errors i presentar al·legacions, en el seu cas.

Transcorregut aquest termini si no s’hagueren presentat al·legacions, la llista provisional publicada passarà a ser definitiva.