S’ha publicat en el Perfil del Contractant de PIMESA el Plec de condicions de comercialització en règim d’arrendament de locals comercials destinats a l’activitat de cafeteria-restaurant, situats en l’edifici PIMESA-MAHE (de 47,56 metres quadrats construïts) i en l’Estació d’Autobusos d’Elx (de 322,40 metres quadrats construïts, més 22 metres quadrats de terrassa exterior) , i d’espais destinats a l’explotació de màquines de venda automàtica en l’Estació d’Autobusos d’Elx.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 21 d’octubre de 2021 a les 14.00 hores.

La cafeteria del MAHE ix a licitació amb una renda mensual mínima de 700 euros més IVA. La cafeteria-restaurant de l’Estació d’Autobusos ix per una renda mínima mensual de 1.750 euros més IVA.

El Plec inclou a més l’oferta de diferents espais en règim d’arrendament en el recinte de l’Estació per a l’explotació per part d’una tercera persona de màquines de venda automàtica (vending) expenedores de begudes i snacks. La part arrendatària explotarà tres màquines de venda automàtica. La renda mensual serà variable i en funció de la facturació de les màquines expenedores. El termini de duració del contracte serà de 5 anys. La renda mínima, que podrà ser millorada a l’alça per les persones sol·licitants, serà un percentatge d’un 45% de la facturació (IVA inclòs) de les màquines de café i del 20% de la facturació (IVA inclòs) de les màquines de snacks-refrescos.

Per a més informació, les persones interessades poden contactar amb el Departament Comercial de PIMESA al telèfon 966 614 612 i al correu electrònic comercial@pimesa.es