De conformitat amb el que s’estableix en l’article 5 del Reglament del servei públic de regulació d’estacionaments de vehicles en la via pública amb limitació horària (Servei ORA), durant el present mes d’agost no s’aplicaran les tarifes de les zones blava i verd a la ciutat d’Elx.

Així doncs, les persones interessades podran aparcar els seus vehicles fins al dia 31 d’agost en les vies públiques afectades sense necessitat de traure el tiquet d’estacionament i efectuar el corresponent pagament.